Kommunens organ

Ledningen av kommunen

Ledningen av kommunen delas in i den politiska och den professionella ledningen. Kommunens högsta ledning består av fullmäktige, kommunstyrelsen och kommundirektören eller borgmästaren.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens viktigaste organ. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Kommunstyrelsen ska svara för

 • kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi
 • beredningen och verkställandet av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet
 • samordningen av kommunens verksamhet
 • ägarstyrningen i kommunens verksamhet

Enligt lagen ska kommunstyrelsen vidare

 • bevaka kommunens intresse och, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan, företräda kommunen och föra kommunens talan
 • företräda kommunen som arbetsgivare och svara för kommunens personalpolitik
 • sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens befogenheter och beslutanderätt finns i förvaltningsstadgan som fullmäktige antagit.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av kommunstyrelsens uppgifter. Bestämmelser om övriga uppgifter för kommunstyrelsens ordförande finns i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige kan besluta att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på heltid eller deltid.

Kommundirektören och borgmästaren

Kommunen kan ledas av en kommundirektör i tjänsteförhållande eller av en borgmästare. Borgmästaren är ordförande för kommunstyrelsen. Båda leder kommunens förvaltning, skötseln av kommunens ekonomi och övriga verksamhet och de är underställda kommunstyrelsen.

Kommundirektören väljs av fullmäktige. Kommundirektören kan väljas tills vidare eller för viss tid och han eller hon står i tjänsteförhållande till kommunen. Ett direktörsavtal ska ingås mellan kommunen och kommundirektören. I avtalet kommer man överens om förutsättningarna för ledningen av kommunen.

Borgmästaren väljs av fullmäktige. En borgmästare kan väljas högst för fullmäktiges mandatperiod. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är valbar till kommunstyrelsen eller till en nämnd.

Kommunstrategin

Kommunens verksamhet leds i enlighet med kommunstrategin, budgeten och ekonomiplanen som fullmäktige godkänt samt andra fullmäktigebeslut.

Fullmäktige beslutar om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt i kommunstrategin. I den ska hänsyn tas till:

 1. främjandet av kommuninvånarnas välfärd
 2. ordnandet och produktionen av tjänster
 3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter
 4. ägarpolitiken
 5. personalpolitiken
 6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka
 7. utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Strategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod.

Läs mer

Mer på webben

På Kommunförbundets webbplats

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.