Indrivning

Privaträttsliga fordringar

Grunden för privaträttsliga fordringar är avtal, förbindelser eller andra privaträttsliga rättshandlingar eller skadefall.

Typiska privaträttsliga fordringar för kommunerna är bl.a.

  • vattenavgifter
  • avloppsvattenavgifter
  • värmeavgifter och
  • energiavgifter
  • utestående köpeskilling
  • avgifter för båtplatser
  • skadestånd.

På privaträttsliga fordringar tillämpas räntelagen.

Utmätning av en privaträttslig fordran förutsätter dom eller beslut av en domstol (t.ex. tredskodom).

Se också

Mer på webben

Läs mer om dessa teman