Jäv

Tillämpningsområde för jävsgrunder

Förtroendevalda i kommunen är utöver ledamöterna och ersättarna i fullmäktige personer som har valts till ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder, direktioner (inkl. kommunala affärsverks direktioner) och deras sektioner samt kommittéer, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ och andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag samt alla dessa ledamöters personliga ersättare.

Utom på primärkommunerna tillämpas jävsgrunderna enligt kommunallagen och förvaltningslagen på samkommunsfullmäktige eller samkommunsstämman och samkommunsstyrelsen och övriga organ i samkommuner.

På fullmäktigeledamöter tillämpas jävsgrunden i 97 § i kommunallagen enligt vilken ledamoten är jävig att vid fullmäktiges sammanträde behandla ett ärende som gäller honom eller henne personligen eller någon som är närstående till honom eller henne. De jävsgrunder som gäller fullmäktigeledamöter vid fullmäktiges sammanträden är begränsade jämfört med de jävsgrunder som gäller övriga förtroendevalda.

På andra kommunala förtroendevalda än fullmäktigeledamöter i fullmäktige samt på kommunalt anställda och på kommunens revisor tillämpas jävsgrunderna enligt 28 § 1 mom. i förvaltningslagen: partsjäv, ombudsjäv, intressejäv, anställnings- och uppdragsjäv, samfundsjäv och jäv enligt generalklausulen.

I kommunallagens bestämmelser finns ändå några undantag från jävsgrunderna i förvaltningslagen. Samkommuners anställda, förtroendevalda och revisorer omfattas också av jävsgrunderna med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 64 § i kommunallagen. Om en fullmäktigeledamot deltar i behandlingen av ett ärende i ett annat organ än fullmäktige, t.ex. fullmäktigeordföranden i ett kommunstyrelsesammanträde, tillämpas också på honom eller henne jävsgrunderna enligt 28 § 1 mom. i förvaltningslagen med de undantag som föreskrivs i kommunallagen.

Jävsgrunderna tillämpas på behandlingen av ett förvaltningsärende. Inofficiella biträdande och utredande organ som inte har några formella befogenheter vid behandlingen av ett förvaltningsärende hamnar oftast utanför jävsgrundernas tillämpningsområde. Jävsbestämmelserna gäller inte heller påverkansorganen enlig kommunallagen, dvs. ungdomsfullmäktige, äldreråden och råden för personer med funktionsnedsättning.

Jävsgrunder tillämpas inte, om det i en viss grupps verksamhet inte är fråga om behandling av ett förvaltningsärende. Det är dock svårt att dra en exakt gräns. Till exempel en arbetsgrupp som lämnar åtgärdsförslag till det organ som fattar det slutliga beslutet i ett förvaltningsärende kan anses behandla ärendet på ett sätt som avses i förvaltningslagen. Därför kan jävsgrunder bli tillämpliga på en sådan arbetsgrupps verksamhet.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.