Beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande – ett av sätten att fatta beslut

Med förvaltningsbeslut avses en myndighets, bland annat en kommuns, åtgärd genom vilken den avgör ett förvaltningsärende eller avvisar det utan prövning. I 7 kap. i förvaltningslagen finns de formella kraven på förvaltningsbeslut. Kommunen meddelar i regel förvaltningsbeslut skriftligen. Beslutet ska motiveras.

Förvaltningsärenden kan också avgöras automatiserat efter att lagändringen om det trätt i kraft – uppskattningsvis 1.5.2023.

Individuellt beslut och beslut av ett organ

Praxis har varit att förvaltningsbeslut fattas antingen i form av individuella beslut eller i form av kollegiala beslut av ett organ. När en tjänsteinnehavare, tjänsteman eller förtroendevald avgör ett förvaltningsärende inom ramen för sin behörighet, är det fråga om ett individuellt beslut. Det är fråga om ett beslut av ett organ när en nämnd, en styrelse eller fullmäktige fattar beslut i ett ärende som hör till den.

Av ett skriftligt beslut ska framgå

  • den myndighet som har fattat beslutet samt tidpunkten för beslutet
  • de parter som beslutet direkt gäller
  • motiveringen för beslutet och en specificering av vad en part är berättigad eller förpliktad till eller hur ärendet annars har avgjorts; samt
  • namn och kontaktuppgifter för den person av vilken en part vid behov kan begära ytterligare uppgifter om beslutet.

Automatiserat beslutsfattande då ärenden inte förutsätter prövning från fall till fall

Utöver individuella beslut och kollegiala beslut kan förvaltningsärenden också avgöras automatiserat i enlighet med 8 a kap. i förvaltningslagen. Lagstiftningshelheten i anslutning till automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen (hankeikkuna.fi, på finska) godkändes i riksdagen 23.2.2023. Genom revideringen infördes nya kapitel i förvaltningslagen och informationshanteringslagen.

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett myndighetsbeslut i ett förvaltningsärende fattas utan mänsklig medverkan. Automatiserat beslutsfattande kan tillämpas i sådana ärendehelheter inom förvaltningen där det inte förutsätts prövning från fall till fall.

Avgörandet i dessa ärenden fattas på basis av de handläggningsregler som tjänsteinnehavaren på förhand fastställt. En förutsättning för tillämpning av automatiserat beslutsfattande är dessutom att omprövning av beslutet kan begäras avgiftsfritt genom omprövningsbegäran eller ett därmed jämförbart yrkande som behandlas hos den myndighet som fattat det ursprungliga beslutet. Till exempel förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen uppfyller inte detta krav.

Föremålet för beslutet, dvs. den person som har fått beslutet, har alltid rätt att få veta att ärendet har avgjorts genom automatiserat beslutsfattande.
 

Läs mer

Mer på webben

På Kommunförbundets webbplats

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.