Kommunsammanslagningar

En kommunsammanslagning är ett strategiskt val som kommunerna gör för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Nyttan av kommunsammanslagningar syns ofta inte på kort sikt. Genom en strategisk sammanslagning eftersträvas snarare effekter som möjliggör framtidsutveckling i regionens livs- och konkurrenskraft och den övergripande utvecklingen av servicesystemet. En lyckad kommunsammanslagning förutsätter en fungerande förändringsledning och ett strategiskt ledarskap.

Under de senaste femton åren, 2007–2023, har 77 kommunsammanslagningar genomförts i Finland. Under samma tid har kommunernas antal minskat med 120, dvs. med omkring en fjärdedel. År 2006 fanns det sammanlagt 431 kommuner i Finland, inklusive kommunerna på Åland, och år 2016 var antalet kommuner 313. Från början av år 2023 finns det sammanlagt 309 kommuner i Finland, varav 16 på Åland.

Finansministeriet förutsätter att framställningar om sådana sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft vid ingången av nästa år tillställs Finansministeriet inom april i år.

Kommunstrukturlag (1698/2009)

Aktuellt om kommunsammanslagningar

Vid årsskiftet 2022 kommer sannolikt inga kommunsammanslagningar att genomföras. Enligt våra uppgifter pågick år 2020 en kommunindelningsutredning som gällde Kyyjärvi, Kannonkoski, Karstula och Kivijärvi. Av dem sökte Karstula och Kyyjärvi en gemensam riktning under 2021. Kyyjärvi beslutade ändå vägra en kommunsammanslagning. Eftersom Kyyjärvi är en kriskommun överförs ärendet efter beslutet till statsrådet för avgörande. Under de senaste åren har det bara gjorts ett fåtal utredningar om kommunsammanslagningar. En mer ingående lista över utredningarna och sammanslagningarna (2005–) finns i bilagan .

Läs mer om dessa teman