Juridiska frågor inom undervisnings- och kulturväsendet

Enligt 7 § kommunallagen (410/2015) sköter kommunen de uppgifter som den har åtagit sig med stöd av självstyrelsen och organiserar de uppgifter som särskilt föreskrivs för den i lag.

Kommunerna får inte ges nya uppgifter eller skyldigheter eller fråntas uppgifter eller rättigheter på något annat sätt än genom lag.

Öppna alla

Småbarnspedagogik

Ordnande av småbarnspedagogik är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen har enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) skyldighet att ordna småbarnspedagogik som grundar sig på var barnet bor eller vistas.

Kommunen kan ordna och producera småbarnspedagogik i enlighet med 8 och 9 § i kommunallagen (410/2015)

Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. Uppgifter som åligger kommunen kan överföras på en annan kommun eller en samkommun enligt kommunallagens bestämmelser om formerna för offentligrättsligt samarbete. Kommunen svarar för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller samkommun.

Kommunen kan också själv producera de tjänster inom småbarnspedagogiken som omfattas av dess organiseringsansvar eller enligt avtal skaffa dem av en annan kommun eller privata tjänsteproducenter. Vid anskaffning av tjänster av någon annan tjänsteproducent ska kommunen eller samkommunen försäkra sig om att tjänsterna motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet. Organiseringsansvaret för lagstadgade tjänster kvarstår hos kommunen eller samkommunen också i det fall att kommunen eller samkommunen skaffar tjänsterna av någon annan tjänsteproducent genom privaträttsliga avtal. Kommunen kan dock inte anförtro offentliga förvaltningsuppgifter åt andra än myndigheter om det inte föreskrivs särskilt om det genom lag.

Enligt lagen om småbarnspedagogik kan kommunen ordna småbarnspedagogik bland annat genom att ge serviceanvändaren en servicesedel enligt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. Kommunen avgör på vilket eller vilka sätt tjänster ska tillhandahållas i kommunen. Vid användningen av servicesedel har klienten en stark rätt att vägra ta emot den, och då ska kommunen hänvisa klienten till tjänster som kommunen ordnar på annat sätt.

 

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för läropliktiga hör till kommunens lagstadgade uppgifter. Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998)  är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Kommunen är dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer för barn som omfattas av förlängd läroplikt och för barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs i lagen.

Kommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning upphör när eleven har fullgjort den grundläggande utbildningen på det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. Den grundläggande utbildningen avslutas när den grundläggande utbildningens lärokurs har slutförts eller senast när skolarbetet under läsåret slutar det kalenderår då eleven fyller 17 år. 

De tjänster som avses i lagen om grundläggande utbildning kan kommunen ordna själv eller i samråd med andra kommuner. För samarbetet mellan kommunerna kan man också bilda en samkommun. De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i 8 kap. i kommunallagen. I kommunallagen finns bestämmelser om vad avtalet åtminstone ska innehålla.

Kommunen kan skaffa utbildningstjänster av staten eller av en sådan privat utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning, och som av statsrådet beviljats tillstånd att ordna utbildning.

Kommunen kan skaffa förskoleundervisning också av andra offentliga eller privata serviceproducenter. Produktionen av tjänster kan inte omfatta skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift om inte annat föreskrivs genom lag. Kommunen ansvarar för att de tjänster som den skaffar tillhandahålls enligt lagen om grundläggande utbildning. 

En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen.

Undervisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. Därutöver bör man beakta att barn som deltar i förskolepedagogik ska ha möjlighet att utnyttja småbarnspedagogisk service.

Kommunen ska anvisa läropliktiga och andra som omfattas av undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning en närskola eller en annan lämplig plats, vid vilka undervisningen ges på elevens eget språk, som kommunen är skyldig att ordna undervisning på. En elev som får förskoleundervisning kan som plats för undervisningen anvisas också en sådan dagvårdsplats som avses lagen om småbarnspedagogik.

För elever i en skola eller annan undervisningsplats som kommunen anvisat är kommunen skyldig att ordna fri skoltransport enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning  

Om förskoleundervisning ordnas i ett sådant daghem eller familjedaghem som avses i lagen om småbarnspedagogik tillämpas på förskoleundervisningen dessutom vad som bestäms i lagen om småbarnspedagogik eller i en förordning med stöd av den.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning

Det är frivilligt för kommunerna att ordna eller skaffa sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som följer lagen om grundläggande utbildning. Om kommunen anordnar eller skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt denna lag, ska verksamheten erbjudas eleverna i årskurs ett och två i alla skolor i kommunen samt i fråga om övriga årskurser de elever som avses i 17 § 1 mom. i den omfattning kommunen beslutar. Vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten ska lika intagningsgrunder tillämpas på barnen.

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet själv eller i samråd med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen kan också skaffa tjänsterna genom att betala serviceproducenten understöd för ändamålet. Olika språkgruppers behov skall beaktas när verksamheten ordnas. Kommunen ansvarar för att de tjänster som den skaffar tillhandahålls enligt lagen om grundläggande utbildning. 

Annan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

För kommuner frivilliga uppgifter är att ordna flexibel grundläggande utbildning för elever i årskurserna 7–9, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och grundläggande utbildning för vuxna. Kommunen har enligt grundlagen rätt att ordna nämnda utbildningar, så kommunen kan själv bestämma om ordnande flexibel grundläggande utbildning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen samt grundläggande utbildning för vuxna. Andra utbildningsanordnare behöver ett tillstånd enligt lagen om grundläggande utbildning att ordna grundläggande utbildning.  

Grundläggande konstundervisning

Att ordna grundläggande konstundervisning är en frivillig uppgift för kommunerna.

Kommunen har enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) rätt att tillhandahålla grundläggande konstundervisning i den omfattning den vill. Om kommunen beslutar att ordna grundläggande konstundervisning bör den ordnas så att den motsvarar vad som föreskrivs i lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av lag. Andra utbildningsanordnare, såsom samkommuner, registrerade föreningar eller stiftelser samt staten måste ha tillstånd av Utbildnings- och kulturministeriet.

En utbildningsanordnare kan ordna de tjänster som avses i denna lag också tillsammans med andra utbildningsanordnare eller genom att skaffa dem av en offentlig eller privat sammanslutning eller stiftelse. Utbildningsanordnaren ansvarar för att köpta tjänster tillhandahålls enligt lagen om grundläggande konstundervisning och de grunder för läroplanen som fastställts med stöd av lagen.

De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i bestämmelserna i 8 kap. i kommunallagen. Produktionen av tjänster kan inte omfatta skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift om inte annat föreskrivs genom lag.  

Gymnasieutbildning

Att ordna gymnasieutbildning är en frivillig uppgift för kommunerna. Kommunen har ingen i lag stadgad skyldighet att ordna gymnasieutbildning. Kommunen är dock skyldig att delta i gymnasieutbildningens kostnader i enlighet med kommunernas finansieringsandel så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Utbildningen baserar sig alltid på ett tillstånd att ordna utbildning som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet. Tillstånd kan beviljas en kommun, samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse. Oberoende av huvudman ska den som beviljats tillståndet ordna gymnasieutbildningen enligt gymnasielagen (714/2018) och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt villkoren i tillståndet som beviljats utbildningsanordnaren.

Om samarbetet mellan utbildningsanordnaren och den som anskaffar utbildningen föreskrivs utförligare i gymnasielagen.

Den som ansöker om att bli antagen såsom studerande har rätt att fritt söka till vilken gymnasieskola hon/han önskar.

Yrkesutbildning och yrkesinriktade examina

Att tillhandahålla yrkesinriktade examina och yrkesutbildning är en frivillig uppgift för kommunen. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att ordna yrkesutbildning eller examina. Kommunen är dock skyldig att delta i yrkesutbildningens kostnader i enlighet med kommunernas finansieringsandel så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

För rätten att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning som avses i lag krävs det ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning. Anordnartillstånd kan efter ansökan beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. I anordnartillståndet anges utbildningsanordnarens undervisnings- och examensspråk. Utbildningsanordnaren kan också vara tvåspråkig, varvid undervisningsspråken är finska och svenska. Oberoende av huvudman ska den som beviljats tillståndet ordna yrkesutbildning och exmina enligt lag om yrkesutbildningen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt villkoren i tillståndet som beviljats utbildningsanordnaren.

Om anskaffning av utbildning och samarbetet mellan anordnare av utbildning föreskrivs utförligare i lagen om yrkesutbildning.

Var och en har rätt att fritt ansöka om att få avlägga en sådan examen eller genomföra en sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning

Anordnande av fritt bildningsarbete

Tillhandahållande av utbildning inom det fria bildningsarbetet är en frivillig uppgift för kommunerna.

Enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) förutsätts ett anordnartillstånd från Undervisnings- och kulturministeriet för att driva en läroanstalt. Tillstånd kan beviljas en kommun, samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse. Språket för undervisningen anges i tillståndet. Läroplanen godkänns separat för de olika språkgrupperna.

 

Allmänna bibliotek

Ordnande av verksamheten vid allmänna bibliotek hör till kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunen har lagstadgad skyldighet att ordna verksamhet såsom lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) föreskriver.

En kommun kan ordna ett allmänt biblioteks verksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt.

De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i bestämmelserna i 8 kap. i kommunallagen.

Ordnande av kulturverksamhet

Ordnande av kulturverksamhet är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen har lagstadgad skyldighet att ordna verksamhet såsom lagen om kulturverksamhet (166/2019) föreskriver.

Kommunen kan ordna kulturverksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt.

De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i bestämmelserna i 8 kap. i kommunallagen.

Ungdomsverksamhet

Främjande av ungdomsarbete och ungdomsverksamhet hör till kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunen ska med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt stödja de ungas medborgarverksamhet så som föreskrivs i ungdomslagen (1285/2016).  

Att tillhandahålla uppsökande ungdomsarbete så som föreskrivs i ungdomslagen är frivilligt för kommunerna. Kommunen kan ordna det uppsökande ungdomsarbetet själv eller tillsammans med flera kommuner. Kommunen kan också ordna det uppsökande ungdomsarbetet genom en serviceproducent som tillhandahåller tjänster för ungdomar varvid kommunen ansvarar för att tjänsterna ordnas enligt ungdomslagen. Produktionen av tjänster kan inte omfatta skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift om inte annat föreskrivs genom lag.

Att tillhandahålla ungdomsverkstäder så som föreskrivs i ungdomslagen är frivilligt för kommunerna. Kommunen kan ordna ungdomsverkstäderna själv eller tillsammans med flera kommuner.  

De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i 8 kap. i kommunallagen.

Idrottsverksamhet

Att skapa de allmänna förutsättningarna för idrott och motion på lokal nivå hör till kommunernas lagstadgade uppgifter. Kommunen ska enligt idrottslagen (390/2015) skapa förutsättningar för invånarnas motions- och idrottsutövning 1) genom att tillhandahålla motions- och idrottstjänster och motion som främjar hälsan och välbefinnandet med beaktande av olika målgrupper 2) genom att stödja medborgar- och föreningsverksamhet samt 3) genom att uppföra och driva idrottsanläggningar.

De offentligrättsliga samarbetsformerna regleras i 49 § och närmare i bestämmelserna i 8 kap. i kommunallagen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe