Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbund är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster. Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av vår verksamhet.

Vårt mål är att kommunerna, regionerna och Kommunförbundet ska vara framsynta och på så sätt ligga steget före i utvecklingen, bygga ett gränsöverskridande samarbete och främja en nyskapande kultur.

Läs mer i Kommunförbundets årsberättelse 2023: De första stegen mot en livskraftig och välmående kommun.

Vid Kommunförbundet arbetar cirka 140 personer som är väl förtrogna med kommunsektorn. Kommunförbundets dotterbolag är FCG Finnish Consulting Group Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och KL-Kustannus Oy. Här hittar du information om Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Minna Karhunen är Kommunförbundets verkställande direktör. Timo Reina och Hanna Tainio är vice verkställande direktörer. Ulf Stenman är direktör för den svensk- och tvåspråkiga verksamheten. Kommunförbundets verksamhet styrs av förbundsdelegationen och styrelsen.

Vår styrka är kompetens på många områden och en helhetssyn på kommunernas och regionernas verksamhet. Utgångspunkten för Kommunförbundets verksamhet är att stärka självstyrelsen och livskraften samt invånarnas välfärd och demokratin.

Svenska verksamheten

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på svenska och finska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-left

Kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

lateral-image-right

Kommunförbundets evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets och förbundskoncernens svenskspråkiga evenemang.

lateral-image-left

Cirkulär och utlåtanden

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter.

lateral-image-right

Beställ nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Nyhetsbreven riktar sig till sakkunniga inom kommunsektorn och till kommunernas förtroendevalda.

lateral-image-left