Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbund är intressebevakare i kommunsektorn, fungerar som utvecklingspartner och erbjuder högklassiga sakkunnig- och informationstjänster. Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna och kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av vår verksamhet. Vår grundläggande uppgift är att bygga en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen.

Vår styrka är mångsektoriell kompetens och en övergripande syn på kommunernas och regionernas verksamhet. Utgångspunkten för Kommunförbundets verksamhet är att stärka självstyrelsen och livskraften, invånarnas välfärd och demokratin.

Vår vision, Finlands framgång skapas lokalt, signalerar att hållbara lösningar för att främja välfärden och livskraften utvecklas bäst genom beslut och handlingar nerifrån uppåt i lokalsamhällena, kommunerna, städerna, stadsregionerna och landskapen – utifrån deras utgångspunkter och särdrag i verksamhetsmiljön.

Vi eftersträvar att kommunerna, regionerna och Kommunförbundet ska agera föregripande och därigenom vara ett steg före, bygga gränsöverskridande samarbete och arbeta för att främja nyskapande kultur.

Kaksi ihmistä kättelee.

Cirkulär och utlåtanden

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter.
narrow
Isä ja tytär.

Kommunförbundets nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Nyhetsbreven riktar sig till sakkunniga inom kommunsektorn och till kommunernas förtroendevalda
narrow

Organisation och beslutsfattande

Strategi och framtid

Medlemsservice

Kommunförbundets historia

Registratur och arkiv

Presstjänst

Kontaktuppgifter

Heders- och förtjänsttecken

Kommunforbundets verksamhetsportfölj

​Kommunförbundets verksamhetsportfölj ger en inblick i förbundets verksamhet inom intressebevakning, projekt och nätverk.

Kommunförbundet som arbetsgivare

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar våra medlemmar på svenska och finska. Bekanta dig med vår svenska service!
Lapsia päiväkodissa.

Finlands framgång skapas lokalt

Kommunförbundets strategi ”Finlands framgång skapas lokalt” ger Kommunförbundets verksamhet och beslutsfattande en gemensam riktning mitt under förändringarna.

lateral-image-left