Förtroendevalda

Bindningar

Kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Vem är skyldig att redogöra för bindningar?

I en kommun gäller skyldigheten att redogöra för bindningar

  • kommunstyrelsens ledamöter
  • ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
  • föredragande i kommunstyrelsen och nämnderna
  • ordförande och vice ordförande för nämnderna
  • kommundirektören, borgmästaren och biträdande borgmästare.

Dessutom gäller skyldigheten även ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen.

Skyldigheten att redogöra för bindningar gäller också kommunstyrelsens sektioner och sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ordförandena och föredragandena i övriga nämnders sektioner.

”Betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag”

Utgångspunkten är att kommunernas och välfärdsområdenas tjänsteinnehavare och förtroendevalda ska redogöra för sådana bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag. Vartenda uppdrag ska alltså inte anmälas till registret över bindningar.  

Enligt Kommunförbundets uppfattning är till exempel medlemskap i välfärdsområdesstyrelsen och andra organ som har en betydande beslutanderätt i välfärdsområdet förtroendeuppdrag som ska anmälas. Kommunförbundet anser att medlemskap i välfärdsområdesfullmäktige är ett uppdrag som inte ska anmälas.

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelse för bindningar

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

I bilagan på denna sida finns en mall för en redogörelse för bindningar.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman