Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Nästan alla kommuner ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. I verksamheten deltar nästan 60 000 barn (2022).

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för sådana elever i övriga årskurser som omfattas av särskilt stöd. Kommunen beslutar om ordnandet av verksamheten och dess omfattning. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten. Kommunerna är berättigade till statsandel för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet som ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Inom morgon- och eftermiddagsverksamhet iakttas Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet (2011) och den verksamhetsplan som kommunen utarbetat på basis av dem.

Kommuners sätt att ordna verksamhet och dess omfattning varierar

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i egen regi, tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av till exempel olika organisationer eller sammanslutningar. Den kan också skaffa tjänsterna genom att betala serviceproducenten understöd för ändamålet. Kommunerna är inte skyldiga att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Om kommunen tillhandahåller morgon- och eftermiddagsverksamhet ska verksamheten omfatta 570 timmar (ca tre timmar om dagen) eller 760 timmar (ca fyra timmar om dagen) för varje barn som deltar i verksamheten under skolans arbetsår. Verksamheten kan ordnas vardagar huvudsakligen mellan kl. 7.00 och 17.00. Barnen som deltar i verksamheten ska erbjudas mellanmål.

När morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas ska det beaktas att barn som har rätt till förmån för skolresor ska ha möjlighet att använda förmånen när de deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Man måste ansöka till verksamheten

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet görs på det sätt som kommunen bestämt. Kommunen meddelar också platserna och tidsschemana för verksamheten. Vid intagningen av barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten ska lika antagningsgrunder tillämpas för dem.

Avgiftsbelagd verksamhet

Kommunen beslutar om månadsavgiftens belopp för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet, utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Det är nödvändigt att informera om den här möjligheten när verksamhet ordnas.

Kommunen kan anordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i större utsträckning än de timantal som anges i lagen. För de överskridande timmarna kan en separat avgift tas ut. Avgiftens storlek har inte fastställts i lag. Kommunen beviljas inte statsandel för mer omfattande verksamhet än vad som föreskrivs. 

Kommunen kan om den så önskar ordna även annan stimulerande verksamhet.

Personal

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet finns bestämmelser om behörighetskraven för personalen i morgon- och eftermiddagsverksamheten. En utredning om brottslig bakgrund görs för personal som arbetar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn med funktionsnedsättning -  samarbete mellan kommuner och välfärdsområden är möjligt

Kommunförbundet har med Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab publicerat (1.6.2023) ett memorandum om anordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet i samarbete mellan kommuner och välfärdsområden. 

Akutell lagstiftning

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe