Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för sådana elever i övriga årskurser som omfattas av särskilt stöd. Kommunen beslutar om ordnandet av verksamheten och dess omfattning. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Cirka 98 % av kommunerna på det finländska fastlandet ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.  I verksamheten deltar nästan 59 000 barn (2019). Kommunerna är enligt lagen om grundläggande utbildning berättigade till statsandel för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i egen regi, tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av till exempel olika organisationer eller sammanslutningar.  Kommunerna är inte skyldiga att tillhandahålla morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

Om kommunen tillhandahåller morgon- och eftermiddagsverksamhet ska verksamheten omfatta 570 timmar (tre timmar om dagen) eller 760 timmar (fyra timmar om dagen) för varje barn som deltar i verksamheten under skolans arbetsår. Verksamheten kan ordnas vardagar huvudsakligen mellan kl. 7.00 och 17.00. Barnen som deltar i verksamheten ska erbjudas mellanmål.

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet görs på det sätt som kommunen bestämt. Kommunen meddelar också platserna och tidsschemana för verksamheten. Vid intagningen av barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten ska lika antagningsgrunder tillämpas för dem.

Kommunen beslutar om månadsavgiftens belopp för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet, utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

När morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas ska det beaktas att barn som har rätt till förmån för skolresor ska ha möjlighet att använda förmånen när de deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet.

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet finns bestämmelser om behörighetskraven för personalen i morgon- och eftermiddagsverksamheten. En utredning om brottslig bakgrund görs för personal som arbetar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. 

Inom morgon- och eftermiddagsverksamhet iakttas Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet (2011) och den verksamhetsplan som kommunen utarbetat på basis av dem.

Kommunen kan anordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i större utsträckning än de timantal som anges i lagen. För de överskridande timmarna kan en separat avgift tas ut. Avgiftens storlek har inte fastställts i lag.  Kommunen beviljas inte statsandel för mer omfattande verksamhet än vad som föreskrivs.

Lagstiftning

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)external link 

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)external link

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)external link

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011external link

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för personer med intellektuellt funktionshinder

Kommunerna har möjlighet att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever med behov av särskilt stöd enligt lagen om grundläggande utbildning. Vid behov kan verksamhet eller vård ordnas även enligt andra lagar.  Det är kommunerna själva som beslutar huruvida dessa verksamheter ska ordnas, och därför kan verksamhetssätt och praxis variera från kommun till kommun.   

De avgifter som tas ut av kunderna bestäms på olika grunder beroende på hur och enligt vilken lag tjänsten är ordnad. Grunderna för servicebehovet kan också variera och påverka bestämningen av kundavgifterna.  

Utgångspunkten kan anses vara att morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn i grundskoleålder ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998  för elever i åk 1 och 2 samt för elever som omfattas av beslut om särskilt stöd i den omfattning kommunen bestämmer.  Då är det inte fråga om verksamhet som grundar sig på socialvårdslagstiftningen. I fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning beslutar kommunen om månadsavgiftens belopp. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet, utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Också barn i skolåldern kan få småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), om särskilda omständigheter så kräver. Barn i skolåldern har dock inte någon subjektiv rätt till småbarnspedagogik. På klientavgifterna för småbarnspedagogiken tillämpas lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Kommunen kan fatta beslut om att ett barn i skolåldern deltar i verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik, ifall deltagandet i verksamheten anses vara ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna.  

Eftermiddagsvård eller eftermiddagsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ordnas också på andra grunder. Om vård eller verksamhet ordnas enligt 2 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, som en annan motsvarande verksamhet som är nödvändig för genomförandet av specialomsorgerna, och som skrivits in i specialomsorgsprogrammet, är tjänsten avgiftsfri för barn som inte fyllt 16 år och för barn som fyllt 16 till utgången av det läsår då barnet fyller 16 år (4 § 2 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Den aktör som ansvarar för ordnandet av socialvården ansvarar för den verksamhet som angetts i specialomsorgsprogrammet. Verksamheten genomförs ofta vid verksamhetsenheterna för specialomsorger.

Kommunen kan om den så önskar ordna även annan stimulerande verksamhet.

Lagstiftning

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)external link

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)external link

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977external link)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman