Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundets EU-intressebevakning går ut på att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU. 

Kontoret har till uppgift att föra fram den finländska lokal- och regionförvaltningens synpunkter i diskussionerna och beslutsprocessen. Kontoret ska också sprida information om de finländska kommunernas verksamhet och om det som är utmärkande för förvaltningssystemet i Finland. 

Kontoret håller kontakt med EU-organen och andra samarbetspartner, utövar inflytande i internationella nätverk, är en bas och mötesplats för Kommunförbundets sakkunniga och medlemmar i Finlands delegation i Regionkommittén, ordnar kurser, träffar och seminarier om EU-frågor.

Kontoret stöder också Kommunförbundets sakkunniga genom att proaktivt informera om beredningen av EU-lagstiftningen och olika program samt påverkansmöjligheter.

Kommunförbundet har tätt samarbete med sina systerorganisationer i Europa, de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation (CEMR) och de finländska regionkontoren i Bryssel. Regionkontorens uppgift är att på plats i Bryssel främja intressebevakningen för kommuner, landskap och eventuella andra samarbetspartner i den egna regionen.

Regionkontoren i Bryssel

Kontakta Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundets Brysselkontor befinner sig i närheten av EU-institutionerna i "de europeiska kommunernas hus” som samlar närmare trettio nationers regionala och kommunala förbunds och städers kontor under samma tak. I samma byggnad finns också de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation CEMR.

Ilari Havukainen, chef för Brysselkontoret 

Ilari.Havukainen@kommunforbundet.fi

Aleksis Rentto, praktikant 

aleksis.rentto@kommunforbundet.fi 

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information