Främjande av hälsa och välfärd

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Nuförtiden anses också teman kring trygghet, i synnerhet trygghet i vardagen, vara en naturlig del av den helhet som hälsa, välfärd och trygghet utgör. Kommunens uppgift att främja välfärd och hälsa är omfattande och tvärsektoriell. Välfärdsfrämjande åtgärder vidtas inom samtliga verksamhetsområden i kommunen. Dessutom idkas samarbete inom främjande av hälsa och välfärd med lokala och regionala aktörer. Den främsta samarbetspartnern i detta är välfärdsområdet. 

Fullmäktige har en central roll inom främjandet av hälsa och välfärd som helhet. Varje år ska utvecklingen av främjande av välfärd och hälsa rapporteras till fullmäktige, och en gång per mandatperiod godkänner fullmäktige en omfattande välfärdsberättelse och en välfärdsplan. Fullmäktige ges också årligen en rapport om utvecklingen av främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Därtill ska kommunerna beakta välfärdsfrågor i sin strategi. 

Välfärdsområdesreformen som trädde i kraft i början av 2023 ändrade också kommunernas uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa. Välfärdsområdena ansvarar i fortsättningen för social- och hälsovårdstjänster samt för tillhandahållandet av räddningstjänster inom välfärdsområdena. Detta avlägsnar dock inte kommunernas skyldighet och behov av att för egen del främja välfärden och hälsan i sin egen verksamhet. I fortsättningen bygger främjandet av hälsa och välfärd i hög grad på samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet samt övriga aktörer. Samarbetet mellan Kommunförbundet och välfärdsområdena har framför allt definierats i Kommunförbundets, Hyvil Ab:s och ministeriernas projekt om kontaktytor. 

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab stöder välfärdsområdena i främjandet av välfärd och hälsa. 

Kommunernas lagstadgade uppgifter inom främjande av hälsa och välfärd 

Enligt kommunallagens 1 § (410/2015) ska kommunen ”främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft samt ordna tjänsterna för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.” Enligt 37 § i kommunallagen ska man i kommunstrategin ta hänsyn till främjandet av kommuninvånarnas välfärd. 

I 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) föreskrivs kommunerna följande uppgifter inom främjande av hälsa och välfärd: 

  • Kommunen bär det primära ansvaret för främjandet av välfärd och hälsa i den egna verksamheten. 

  • Kommunen ska i sin strategiska planering sätta upp mål och fastställa åtgärder. 

  • Kommunen ska göra förhandsbedömningar av olika besluts inverkan på människors hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp. 

  • Kommunen ska utse ett organ som ska ansvara för främjandet av hälsa och välfärd. 

  • Kommunen ska följa invånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. 

  • Fullmäktige i kommunen ska årligen lämnas en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Dessutom ska det i kommunen en gång per fullmäktigeperiod utarbetas en välfärdsberättelse och välfärdsplan för fullmäktige. 

  • I främjandet av hälsa och välfärd ska kommunen samarbeta med välfärdsområdet och bistå det med sin sakkunskap. Dessutom ska kommunen i främjandet av hälsa och välfärd samarbeta med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som i kommunen utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete. 

  • Kommunen ska främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för de organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete. 

  • Kommunen ska delta i de årliga förhandlingarna gällande främjande av hälsa och välfärd.  

 

Öppna alla

Välfärdsberättelsen och välfärdsplanen

 

 

Fullmäktige i kommunen ska årligen lämnas en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits. Det finns inget bestämt förfarande för detta, utan rapporteringen kan till exempel ske i form av en separat rapport eller som en del av kommunens verksamhetsberättelse.   

Dessutom ska det i kommunen en gång per fullmäktigeperiod utarbetas en välfärdsberättelse och välfärdsplan för fullmäktige om de frågor som nämnts ovan. Kommunen ska lämna välfärdsberättelsen och välfärdsplanen till välfärdsområdet och offentliggöra den i det allmänna datanätet. För närvarande finns det inte några närmare krav på form eller innehåll för välfärdsberättelsen eller välfärdsplanen. Det lönar sig dock för kommunen att följa med beredningen av den eventuella förordningen om minimikrav på innehållet i välfärdsberättelsen, eftersom den kan ge kommunerna vissa fastställda indikatorer att följa upp och rapportera som en del av välfärdsberättelsen. 

Det finns inte heller några bestämmelser om i vilken ordning eller i vilken form välfärdsberättelsen och välfärdsplanen ska publiceras. Dokumenten i fråga kan utarbetas separat eller tillsammans i ett och samma dokument. Kommunerna kan också överväga att integrera andra planerings- och rapporteringsskyldigheter som en del av välfärdsberättelsen och välfärdsplanen. 

Välfärdsområdena har motsvarande planerings- och rapporteringsskyldigheter inom främjande av hälsa och välfärd. Vid de årliga förhandlingarna om välfärds- och hälsofrågor kan man till exempel komma överens om hur man kan utnyttja och samordna kommunernas och välfärdsområdenas berättelser och planer. 

Kommunförbundet förvaltar tillsammans med FCG ett elektroniskt verktyg (hyvinvointikertomus.fi) i vilket man kan utarbeta sin välfärdsberättelse och välfärdsplan. I verktyget ingår också ett verktyg för förhandsbedömning av konsekvenserna. 

Evenemang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunförbundet stöder kommunerna på många sätt i främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet. Ett av de centrala tillvägagångssätten är att organisera olika evenemang. 

Kommunernas välfärdsseminarium 

Kommunförbundet ordnar årligen ett omfattande och öppet välfärdsseminarium i slutet av våren. 2023 ordnades Kommunernas välfärdsseminarium torsdagen den 25 maj.

Välfärds- och hälsoträff 

Kommunförbundet ordnar välfärds- och hälsoträffar tillsammans med THL fyra gånger om året. Dessa träffar behandlar aktuella teman för främjande av välfärd och hälsa och praktiska exempel från olika delar av Finland. Bekanta dig med träffarna. 

Kommunmarknaden 

Temat främjande av hälsa och välfärd finns också årligen med på Kommunmarknaden i september. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information