Kommunens organ

Förtroendevalda

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Den som utses till förtroendevald ska uppfylla de allmänna kriterierna för valbarhet (KomL 71 §). I 72–77 § i kommunallagen anges begränsningar i valbarheten till olika organ, dvs. särskild valbarhet.

Kännetecken

Kännetecken för ett förtroendeuppdrag är

  • samtycke
  • oavsättlighet
  • tidsbegränsning
  • valbarhet
  • tjänsteansvar och
  • politiskt ansvar.

De förtroendevaldas etiska ansvar kan också anses vara ett kännetecken. I 69 § i kommunallagen ingår en bestämmelse som betonar moraliska och etiska värden i skötseln av förtroendeuppdrag.

Vem är förtroendevald i kommunen

Kommunens förtroendevalda definieras i kommunallagen. Enligt den är förtroendevalda i kommunen

  • ledamöter och ersättare i fullmäktige
  • personer som har valts till ledamöter och ersättare i kommunens organ
  • personer som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i en samkommuns organ samt
  • andra personer som har valts till kommunala förtroendeuppdrag.

Vem är inte förtroendevald i kommunen

Revisorn hör inte till kommunens förtroendevalda utan står i uppdragsförhållande till kommunen.

Kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare står i tjänste- eller arbetsförhållande till kommunen. I vissa situationer kan en person som är anställd i kommunen väljas till sakkunnig ledamot i ett kommunalt organ på grund av sin ställning och sina arbetsuppgifter. I detta sammanhang är personen i fråga inte kommunalt förtroendevald. Ifall en person är anställd av kommunen och även väljs till ledamot i ett kommunalt organ, utan att detta beror på anställningsförhållandet, är personen dock i allmänhet också förtroendevald i kommunen.

Ledamöter och ersättare i påverkansorgan är inte kommunens förtroendevalda, eftersom organen i vars arbete de deltar inte är sådana kommunala organ som avses i 30 § i kommunallagen.

Ledamöterna i styrelsen eller något annat organ i ett aktiebolag eller en annan privaträttslig sammanslutning är inte förtroendevalda i kommunen enligt kommunallagen även om de representerar kommunen i dessa sammanslutningar.

Personer som kommunen valt till statliga organ

Kommunen utser personer att sköta vissa statliga förtroendeuppdrag. Exempelvis nämndemännen i tingsrätten och gode männen vid fastighetsförrättningar utses av kommunen. Bestämmelserna som gäller kommunens förtroendevalda tillämpas på de statliga förtroendevalda som kommunen utsett, om inget annat bestämts i en speciallag.

Arvodesstadga

Fullmäktige beslutar om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Fullmäktige kan fatta ett separat beslut, eller bestämmelser om saken kan tas in i förvaltningsstadgan som ett eget kapitel.

Kapitlet om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner i Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga bifogas nere på sidan. Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner finns också i Kommunförbundets nätbokhandel i pdf-format.

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.