Beslutsfattande i kommunen

Handläggningstid för centrala ärendegrupper inom myndighetens verksamhetsområde

En myndighet ska för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden som myndigheten avgör genom förvaltningsbeslut och som kan inledas endast på initiativ av en part (FörvL 23 a §).

Bestämmelsen gäller inte ärenden

 • om vilka det finns bestämmelser om en exakt handläggningstid annanstans, 
 • som inleds på initiativ av en myndighet eller 
 • som inte avgörs genom förvaltningsbeslut.

Bestämmelsens tillämpningsområde omfattar inte ärenden där det inte fattas förvaltningsbeslut. Ett exempel utgör den faktiska förvaltningsverksamheten inom undervisnings-, social- och polisväsendet.

Förväntad handläggningstid

Handläggningstiden bör anges så att den motsvarar den vanliga handläggningstiden för ärenden som hör till respektive ärendegrupp. En myndighet bör ha uppdaterade uppgifter om handläggningstiderna för de ärenden som den handlägger.

Den vanliga handläggningstiden för en ärendegrupp beskriver medeltalet för handläggningstiderna och den kan i svåra ärenden överskridas och i enklare ärenden underskridas.

Det bör beaktas att tiderna ska vara skäliga och ärendena handläggas utan dröjsmål. Utgångspunkten är att liknande ärenden har lika lång handläggningstid.

Också ärendets natur bör beaktas när handläggningstiden anges. Myndigheten bör speciellt snabbt avgöra ärenden som gäller t.ex. skydd för familjelivet, en parts hälsotillstånd, rätten till yrkesutövande samt pension.

Uträkning av handläggningstid

Handläggningstiden börjar löpa från det att ärendet inleds. Enligt 20 § i förvaltningslagen har ett förvaltningsärende inletts

 • när den handling som avser detta har kommit in till en behörig myndighet eller 
 • när ett ärende som får inledas muntligen har framförts för myndigheten och de uppgifter som behövs för att behandlingen av ärendet ska kunna påbörjas har registrerats.

Föremålet för skyldigheten att ange handläggningstiden är tidsperioden mellan det att ärendet inleds och beslutet meddelas. Övrig lagstiftning kan innehålla särskilda bestämmelser om anhängiggörandet. Handläggningstiden kan anges i dagar, veckor eller månader.

Centrala ärendegrupper

Handläggningstid ska anges endast för centrala ärendegrupper inom myndighetens verksamhetsområde. Centrala ärendegrupper är förvaltningsärenden som hör till myndighetens huvudsakliga uppgiftsområde och där antalet handläggningar utgör en stor andel av myndighetens hela verksamhet eller som annars på grund av sin karaktär kan anses centrala med tanke på myndighetens verksamhetsområde.

I allmänhet är det fråga om ärendegrupper som bestäms direkt med stöd av materiell lagstiftning, såsom beviljande av lagstadgade förmåner eller understöd. De centrala ärendegrupperna kan variera från kommun till kommun.

Myndigheten har själv den bästa sakkunskapen att bedöma vilka ärendegrupper som är centrala med tanke på dess verksamhetsområde. Nedan finns exempel på ärendegrupper för vars del det kan bli aktuellt att ange en handläggningstid.

Exempel på centrala ärendegrupper per verksamhetsområde

Social- och hälsovårdstjänster

 • Stöd för närståendevård

Boende och miljö

 • Bygglov
 • Åtgärdstillstånd
 • Tillstånd för miljöåtgärder
 • Undantag från detaljplanen
 • Marktäktstillstånd
 • Miljötillstånd

Dagvård och utbildning

 • Skolskjuts
 • Antagning till morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
 • Elevantagning till en annan skola eller undervisningsplats än den som kommunen anvisat
 • Biträdestjänster och hjälpmedel som förutsätts för elever med handikapp och andra elever i behov av särskilt stöd

Motion och kultur

 • Bidrag

I fråga om följande ärendegrupper behöver handläggningstiden inte anges eftersom ärendena inleds på initiativ av en myndighet, har en i lag föreskriven tidsfrist eller kan inte anses höra till centrala ärendegrupper inom myndighetens förvaltningsområde:

 • Verkets interna förvaltningsärenden
 • Tillsättande av tjänster
 • Bisysslotillstånd
 • Begäran om omprövning
 • Förfrågningar
 • Förvaltningsklagan
 • Invånarinitiativ
 • Sysselsättningstjänster/beredskapsarbete/läroavtalsplatser
 • Skadeståndsyrkande
 • Begäran om handlingar enligt offentlighetslagen
 • Ansökan om en planändring
 • Information om handläggningstider

En myndighet bör informera kunderna på behörigt sätt om de handläggningstider som myndigheten angett. Myndigheternas informationsskyldighet baserar sig på 20 § 2 mom. i offentlighetslagen, enligt vilken en myndighet ska informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till myndighetens verksamhetsområde.

Det är tillrådligt att myndigheten informerar om handläggningstiderna på myndighetens kundserviceställe och eventuellt på kommunens webbsidor. Det hör till god förvaltning att också informera om eventuella särskilt föreskrivna handläggningstider för ärenden som hör till myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten kan också informera om handläggningstiden för sådana ärendegrupper som inte är centrala för myndighetens verksamhetsområde.

Kommunforbundet.fi

Lag om ändring av förvaltningslagen Cirkulär 7/80/2014, Saija Haapalehto, 11.6.2014

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.