Avtal och skadestånd

Upphandlingskontrakt

Upphandlingskontrakt är normala avtal på vilka avtalsrättsliga principer tillämpas.

Upphandlingslagen förutsätter att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts. Därför bör avtalsparten väljas i enlighet med upphandlingslagens bestämmelser. Bestämmelserna gäller i huvudsak tiden innan kontraktet ingås, med vissa undantag. Det viktigaste undantaget är förbudet mot väsentliga ändringar av kontraktet under kontraktsperioden.

I konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen är det fråga om konkurrensutsättning av kontrakt. Därför ska beredaren av upphandlingskontraktet utöver avtalsrätt känna till innehållet i upphandlingslagen. Vid beredningen kan man också behöva anlita sakkunniga som känner till exempel servicens innehåll.

Det lönar sig att börja beredningen med en riskkartläggning

Ju högre riskklassificering kontraktet har, desto mer tid bör man reservera för beredningen av avtalet och övriga handlingar som gäller konkurrensutsättning. Det kan också vara nödvändigt att genomföra en marknadsundersökning. På så sätt kan man ta reda på potentiella anbudsgivares uppfattning om de planerade kontraktsvillkoren.

Under kontraktsperioden ska parterna följa de kontraktsvillkor som har varit kända under konkurrensutsättningen. Den upphandlande enheten har också kunnat fastställa villkor med stöd av vilka kontraktet kan ändras. Utan sådana villkor får det inte göras väsentliga ändringar i ett upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. Om kontraktet trots allt ändras, anses det vara olaglig direktupphandling.

Som väsentliga ändringar av kontraktet betraktas inte sedvanliga villkor såsom villkor om leveranstid eller leveransplats. I upphandlingslagen finns det bestämmelser om vad som åtminstone anses vara tillåtna eller förbjudna ändringar av kontraktet. Förteckningen är dock inte uttömmande. Här är det fråga om tolkning, och saken avgörs i sista hand i domstol utgående från framlagda bevis.

På grund av förbudet mot kontraktsändringar krävs det att de som bereder upphandlingskontrakten är väl förtrogna med avtalsrätten och serviceinnehållet eller de tekniska egenskaperna hos varan. Det är av största vikt att övervaka kontraktet under kontraktsperioden. På så sätt kan man försäkra sig om att man får det man beställt och det man betalar för. 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vid Kommunförbundet har en omfattande webbplats med anvisningar för dem som sysslar med offentlig upphandling.

Hösten 2022 publiceras anvisningar för avtalshantering för kommuner. Se länkarna nedan.
 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

På webbplatsen Upphandling.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.