Avtal

Upphandlingskontrakt

Upphandlingskontrakt är normala avtal på vilka avtalsrättsliga principer tillämpas. Upphandlingslagen förutsätter att offentlig upphandling konkurrensutsätts. Därför bör avtalsparten väljas i enlighet med upphandlingslagens bestämmelser. Bestämmelserna gäller i huvudsak tiden innan kontraktet ingås, med vissa undantag. Det viktigaste undantaget är förbudet mot väsentliga ändringar av kontraktet under kontraktsperioden.

I konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen är det fråga om konkurrensutsättning av kontrakt. Därför ska beredaren av upphandlingskontraktet utöver avtalsrätt känna till innehållet i upphandlingslagen. Vid beredningen kan man också behöva anlita sakkunniga som känner till servicens innehåll. 

Det är idé att börja bereda kontraktet med en riskkartläggning. Ju högre riskklassificering avtalet har, desto mer tid bör man reservera för beredningen av avtalet och övriga konkurrenshandlingar. Det kan också löna sig att göra en marknadsundersökning. På så sätt kan man ta reda på potentiella anbudsgivares uppfattning om de planerade avtalsvillkoren.   

Under kontraktsperioden ska parterna följa de avtalsvillkor som har varit kända under konkurrensutsättningen. Den upphandlande enheten har också kunnat fastställa villkor med stöd av vilka kontraktet kan ändras. Utan sådana villkor får det inte göras betydande ändringar i ett upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. Om kontraktet trots allt ändras, betraktas det som olaglig direktupphandling.

Som väsentliga ändringar av kontraktet betraktas inte sedvanliga villkor såsom villkor om leveranstid eller leveransplats. I upphandlingslagen finns det bestämmelser om vad som åtminstone anses vara tillåtna eller förbjudna ändringar av kontraktet. Förteckningen är dock inte uttömmande. Här är det fråga om tolkning, och saken avgörs i sista hand i domstol utgående från framlagda bevis.

På grund av förbudet mot kontraktsändringar krävs det att de som bereder upphandlingskontrakten är väl förtrogna med avtalsrätten och serviceinnehållet eller de tekniska egenskaperna hos varan. Det är av största vikt att övervaka kontraktet under kontraktsperioden. På så sätt kan  man försäkra sig om att man får det man beställt och det man betalar för. 

Läs mer

Upphandlingskontrakt
upphandling.fi

tags

Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden