Gymnasieutbildning

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Gymnasieutbildning är allmänbildande utbildning som ger färdigheter för studier efter gymnasiet, i synnerhet studier som siktar till högskoleexamen vid universitet eller yrkeshögskolor. 

Kommunerna eller andra aktörer är inte skyldiga att ordna gymnasieutbildning. För att ordna gymnasieutbildning krävs dock ett tillstånd som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet. Tillstånd att ordna utbildning kan beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. Även staten kan ordna gymnasieutbildning.

Det är fri ansökningsrätt till gymnasieutbildning. Utbildningsanordnaren beslutar om antagning av studerande till läroanstalten. Största delen av de studerande inom gymnasieutbildningen för unga söker till gymnasieutbildning via det riksomfattande systemet för gemensam ansökan, men utbildningsanordnaren kan också besluta om möjlighet till kontinuerlig ansökan.  

Den målsatta tiden för att slutföra gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Den studerande har dock möjlighet att om han eller hon så önskar slutföra studierna på fyra år. Gymnasieutbildning ordnas separat för unga och vuxna med olika lärokurser. Studierna som hör till lärokursen för unga dimensioneras för heltidsstudier (150 studiepoäng) och studierna som hör till lärokursen för vuxna dimensionernas för deltidsstudier (88 studiepoäng). 

Utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning utgör en lärokurs vars målsatta tid är ett år (50 studiepoäng). Den är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål. 

Genom förordning av statsrådet bestäms gymnasieutbildningens allmänna riksomfattande mål, läroämnen, studiernas struktur och studiernas omfattning. I förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (14.12.1998/986) finns beskrivet krav på språkkunskaper för undervisningspersonalen inom gymnasieutbildningen. De grunder för läroplanen som utfärdas av Utbildningsstyrelsen anger undervisningens mål och innehåll.

Utbildningsanordnaren utarbetar en lokal läroplan där det närmare bestäms om undervisningens mål och innehåll samt om de studieperioder som erbjuds de studerande och om genomförandet av undervisningen. Läroplanen fastställs separat för lärokurserna för gymnasieutbildning för unga och för vuxna och för lärokursen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning samt separat för undervisning som ges på finska, svenska, samiska och vid behov på andra språk..

Lagstiftning om gymnasieutbildning 

Gymnasielagen

Förordning

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe