Indrivning

Preskription av en fordran

Lagen om preskription av fordran (728/2003), dvs. preskriptionslagen, är en sekundär allmän lag vars tillämpning begränsas av speciallagstiftning.

Utöver preskription av penningskulder gäller lagen också andra förpliktelser i fråga om pengar, varor, tjänster och andra prestationer. Till denna del avviker lagen från räntelagen, som bara gäller penningfordringar.

För tillämpningen av preskriptionslagen har det ingen betydelse om skulden uppstått på basis av ett avtal eller direkt med stöd av lagen. Den allmänna preskriptionstiden är tre år. I preskriptionslagen föreskrivs om hur preskriptionstiden kan avbrytas.

I fråga om kommunernas fordringar gäller preskriptionslagen privaträttsliga fordringar och skyldigheter. Tillämpningsbestämmelsen i 1 § i lagen är utformad så att 2 mom. i paragrafen anger undantag från lagens allmängiltighet.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.