Beslutsförfarandets rättsliga grund

Kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga

Det kommunala beslutsfattandet baserar sig på kommunallagen och bestämmelserna i förvaltningsstadgan för kommunen. I 12 kap. i kommunallagen finns bestämmelser om besluts- och förvaltningsförfarandet i kommunen. De allmänna bestämmelserna om fullmäktiges sammanträden ingår i kommunallagen medan sammanträdesförfarandet för andra organ i huvudsak framgår av förvaltningsstadgan.

Förvaltningsstadgan styr kommunens verksamhet

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga om vars innehåll föreskrivs i 90 § i kommunallagen. Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone de frågor som räknas upp i kommunallagen.

Fullmäktige beslutar om innehåll och ändringar i förvaltningsstadgan. Inom kommunens förvaltning ska bestämmelserna i förvaltningsstadgan iakttas.

Kommunens enda instruktion

Utgångspunkten i kommunallagen är att alla frågor som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion i fortsättningen samlas i förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan tas det in bestämmelser som tidigare ingick i arbetsordningen för fullmäktige, förvaltningsstadgan, instruktionerna för organen, ekonomistadgan och revisionsstadgan.

Bestämmelserna i förvaltningsstadgan får delas upp på olika handlingar när kommunens organisation är så omfattande att det inte är ändamålsenligt att samla alla bestämmelserna i en och samma handling.

Publikation: Mall för förvaltningsstadga för kommunen

Finlands Kommunförbund utarbetade 2016 en mall för förvaltningsstadga för kommunen. Den finns också som e-publikation i Kommunförbundets bokhandel. Mallen för förvaltningsstadga bygger på den lagstiftning som gäller den 1 juni 2017.

Kommunforbundet.fi

Förvaltningsstadga för kommunen
(publikation 2016)
 

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.