Beslutsförfarandets rättsliga grund

Kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga

Det kommunala beslutsfattandet baserar sig på kommunallagen och bestämmelserna i förvaltningsstadgan för kommunen. I 12 kap. i kommunallagen finns bestämmelser om besluts- och förvaltningsförfarandet i kommunen. De allmänna bestämmelserna om fullmäktiges sammanträden ingår i kommunallagen medan sammanträdesförfarandet för andra organ i huvudsak framgår av förvaltningsstadgan.

Förvaltningsstadgan styr kommunens verksamhet

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga om vars innehåll föreskrivs i 90 § i kommunallagen. Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone de frågor som räknas upp i kommunallagen.

Fullmäktige beslutar om innehåll och ändringar i förvaltningsstadgan. Inom kommunens förvaltning ska bestämmelserna i förvaltningsstadgan iakttas.

Kommunens enda instruktion

Utgångspunkten i kommunallagen är att alla frågor som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion i fortsättningen samlas i förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan tas det in bestämmelser som tidigare ingick i arbetsordningen för fullmäktige, förvaltningsstadgan, instruktionerna för organen, ekonomistadgan och revisionsstadgan.

Bestämmelserna i förvaltningsstadgan får delas upp på olika handlingar när kommunens organisation är så omfattande att det inte är ändamålsenligt att samla alla bestämmelserna i en och samma handling.

Publikation: Mall för förvaltningsstadga för kommunen

Finlands Kommunförbund utarbetade 2016 en mall för förvaltningsstadga för kommunen. Den finns också som e-publikation i Kommunförbundets bokhandel. Mallen för förvaltningsstadga bygger på den lagstiftning som gäller den 1 juni 2017.

Kommunforbundet.fi

Förvaltningsstadga för kommunen
(publikation 2016)
 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman