Beslutsförfarandets rättsliga grund

Kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga

Det kommunala beslutsfattandet baserar sig på kommunallagen och bestämmelserna i kommunens förvaltningsstadga. I 12 kap. i kommunallagen finns bestämmelser om besluts- och förvaltningsförfarandet i kommunen. De allmänna bestämmelserna om fullmäktiges sammanträden ingår i kommunallagen medan sammanträdesförfarandet för andra organ i huvudsak framgår av förvaltningsstadgan.

Förvaltningsstadgan styr kommunens verksamhet

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga om vars innehåll föreskrivs i 90 § i kommunallagen. Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone de frågor som räknas upp i kommunallagen.

Fullmäktige beslutar om innehåll och ändringar i förvaltningsstadgan. Bestämmelserna i förvaltningsstadgan ska iakttas i kommunens förvaltning.

Kommunens enda instruktion

Utgångspunkten i kommunallagen är att alla frågor som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion i fortsättningen samlas i förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan tas det in bestämmelser som tidigare ingick i arbetsordningen för fullmäktige, förvaltningsstadgan, instruktionerna för organen, ekonomistadgan och revisionsstadgan.

Bestämmelserna i förvaltningsstadgan får delas upp på olika handlingar när kommunens organisation är så omfattande att det inte är ändamålsenligt att samla alla bestämmelserna i en och samma handling.

Mall för förvaltningsstadga

På Kommunförbundet har vi utarbetat en mall för kommunens förvaltningsstadga. Mallen uppdateras när det görs ändringar i kommunallagen. Vår mall för förvaltningsstadgan finns som e-publikation i Kommunförbundets publikationsbank.  
 

Läs mer

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.