Beslutsfattande i kommunen

Tidpunkt för inledande av ett ärende

När ett ärende har inletts börjar myndighetens skyldighet att behandla det. Myndigheten är skyldig att behandla ett ärende som har inletts på behörigt sätt och att meddela ett beslut i det. Hur ett förvaltningsärende inleds regleras i 4 kap. i förvaltningslagen.

Ett ärende inleds när handlingen har kommit in till myndigheten

Ett ärende inleds skriftligen genom att yrkandena jämte grunderna för dem anges. Av en handling som tillställs en myndighet ska framgå vad ärendet gäller. I handlingen ska antecknas avsändarens namn samt de kontaktuppgifter som behövs för att ärendet ska kunna skötas. Med myndighetens samtycke får ett ärende också inledas muntligen.

Ett förvaltningsärende har inletts när 

  • den handling som avser att inleda ärendet har kommit in till den behöriga myndigheten eller 
  • när ett ärende som får inledas muntligen har framförts för myndigheten och de uppgifter som behövs för att behandlingen av ärendet ska kunna påbörjas har registrerats.

En myndighet som av misstag har tillställts en handling för behandling av ett ärende i vilket myndigheten inte är behörig ska utan dröjsmål överföra handlingen till den myndighet som den anser vara behörig. Handlingens avsändare ska underrättas om överföringen.

Underskrift behövs inte i princip

Förvaltningslagen kräver i princip inte att handlingen är underskriven. En handling som har kommit in till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet. Men underskrift är obligatorisk om underskrift krävs enligt någon annan lag.

Komplettering av handlingar efter att ärendet inletts

Om en handling som har tillställts en myndighet är bristfällig, ska myndigheten uppmana avsändaren att komplettera handlingen inom en viss tid, om det är nödvändigt. Handlingens avsändare ska upplysas om hur handlingen ska kompletteras.

En part kan också på eget initiativ komplettera sin ansökan eller någon annan handling som parten har gett in för behandlingen av ett ärende, samt under behandlingens lopp ge in sådana handlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Kompletterande uppgifter kan ges in tills ärendet är avgjort.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.