Beslutsfattande i kommunen

Verkställighet av beslut

Att ett beslut verkställs innebär att dess rättsverkningar och faktiska verkningar omsätts i praktiken. Kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut om verkställighet av fullmäktiges beslut. Om verkställigheten av lägre organs beslut fattas i allmänhet inga särskilda beslut.

Ett beslut i vilket ändring kan sökas genom kommunalbesvär kan verkställas innan det har vunnit laga kraft. Ett beslut får dock inte börja verkställas, om begäran om omprövning eller anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten eller om det organ som behandlar begäran om omprövning eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

Ett beslut i ett förvaltningsbesvärsärende får verkställas först när beslutet har vunnit laga kraft. Ett beslut får dock verkställas innan det har vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller förordning eller om beslutet till sin natur är sådant att det bör verkställas omedelbart eller om ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts (FörvaltningsprocessL 31 §). Enligt 49 f § i förvaltningslagen kan den myndighet som behandlar begäran om omprövning förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas. I ett avgörande som gäller verkställighetsförbud eller avbrott i verkställigheten får ändring inte sökas separat.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.