Sammanträdesförfarande

Sammanträdets offentlighet

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte sekretess enligt lag ska iakttas i fråga om ett ärende eller en handling som behandlas på sammanträdet eller om inte fullmäktige annars av vägande skäl beslutar om något annat i fråga om något visst ärende (KomL 101 §). Det krävs alltså vägande skäl för sluten behandling av ett enskilt ärende, exempelvis strävan att trygga kommunens intresse vid upphandling eller ett företagsköp.

Allmänheten ska ges möjlighet att följa fullmäktiges offentliga sammanträden. Kommunen ska slå vakt om sammanträdenas offentlighet genom att hålla sammanträdena på en plats dit det är lätt för kommuninvånarna att komma. I regel hålls fullmäktiges sammanträden i sessionssalen i kommunkansliet.

Andra kommunala organs än fullmäktiges sammanträden är slutna, men ett organ kan besluta hålla ett sammanträde offentligt. Det är organet som avgör om ett sammanträde är offentligt eller om ett ärende ska behandlas offentligt. Att ett sammanträde är offentligt är viktigt i synnerhet när ärenden av allmänt intresse behandlas.

Se också

Offentlighet och dataskydd

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost