Sammanträdesförfarande

Sammanträdets offentlighet

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte sekretess enligt lag ska iakttas i fråga om ett ärende eller en handling som behandlas på sammanträdet eller om inte fullmäktige annars av vägande skäl beslutar om något annat i fråga om något visst ärende (KomL 101 §). Det krävs alltså vägande skäl för sluten behandling av ett enskilt ärende, exempelvis strävan att trygga kommunens intresse vid upphandling eller ett företagsköp.

Allmänheten ska ges möjlighet att följa fullmäktiges offentliga sammanträden. Kommunen ska slå vakt om sammanträdenas offentlighet genom att hålla sammanträdena på en plats dit det är lätt för kommuninvånarna att komma. I regel hålls fullmäktiges sammanträden i sessionssalen i kommunkansliet.

Andra kommunala organs än fullmäktiges sammanträden är slutna, men ett organ kan besluta hålla ett sammanträde offentligt. Det är organet som avgör om ett sammanträde är offentligt eller om ett ärende ska behandlas offentligt. Att ett sammanträde är offentligt är viktigt i synnerhet när ärenden av allmänt intresse behandlas.

Det ska reserveras en möjlighet att följa ett offentligt elektroniskt sammanträde. Exempelvis kan det för allmänheten reserveras en lokal där man på en skärm ser det samma som sammanträdesdeltagarna ser. En elektronisk sändning från sammanträdet kan också kopplas till ett öppet datanät där sammanträdet kan följas exempelvis via en länk som finns på kommunens webbplats.

Se också

Offentlighet och dataskydd-sektionen

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.