Samhälle och markanvändning

Trafik och mobilitet

Varje kommun och region behöver fungerande trafikförbindelser och mobilitetstjänster. Arbetsfördelningen inom byggandet och underhållet av trafikleder bestäms i lagstiftningen. Staten ansvarar för och finansierar landsvägar och banor, kommunerna gator och de privata väghållarna enskilda vägar. Kommunerna, städerna och MBT-stadsregionerna är viktiga aktörer och finansiärer inom utvecklingen och underhållet av trafikinfrastrukturen.

Trafikplanering ingår i planeringen av markanvändningen i samband med general- och detaljplanläggningen. Många faktorer som inverkar på trafikarrangemangen, trafikmängden och valet av trafikform avgörs redan i generalplanen och trafiksystemsplaneringen. Kommunen sköter trafik- och gatuplaneringen och trafikstyrningen på detaljplanerade områden.

Kommunens gatuhållning gör att trafiken fungerar för invånarna och näringslivet och att det finns förutsättningar för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik.

Nästan alla kommuner har bidragit till eller på något sätt stött kollektivtrafiksarrangemangen, trots att kollektivtrafik inte hör till kommunens lagstadgade uppgifter. De stora stadsregionerna satsar stort på kollektivtrafik.

Till kommunernas lagstadgade uppgifter inom persontransporterna hör att ansvara för skolskjutsar enligt lagen om grundläggande utbildning.

Kommunförbundet bevakar kommunernas intresse i trafiklagstiftningen och i trafikpolitiken samt främjar kommunernas och regionernas förutsättningar att sköta sina uppgifter och utveckla sin verksamhet.

Mer information:

Kommunerna och statens trafikleder

Circulär:

Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (”lagen om rena fordon”) (2021)

Kommunerna bör förbereda sig på att genomföra den nya vägtrafiklagen (2020)

Kommunen har rätt att besluta om parkeringstillstånd för hemvården (2020)

Lagen om enskilda vägar revideras – de kommunala vägnämndernas uppgifter upphör i slutet av 2019 (2018)

Lagen om transportservice medför ändringar i kommunernas transportupphandling (2017)

Staten svarar för väg- och banhållningen – kommunerna avtalar fortfarande frivilligt trots ändringar i landsvägslagen och banlagen (2016)

Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman