Jäv

Jäv för fullmäktigeledamot i fullmäktige

Enligt 97 § 1 mom. i kommunallagen är en fullmäktigeledamot i fullmäktige jävig att behandla ett ärende som gäller honom eller henne personligen eller någon som är närstående till honom eller henne enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen.

På ledamöter i samkommunsfullmäktige tillämpas samma jävsbestämmelser som på kommunfullmäktigeledamöter. Också om jäv för en representant vid samkommunsstämman gäller vad som föreskrivs i kommunallagen om jäv för fullmäktigeledamöter.

I rättspraxis har kriteriet ”personligen” tolkats relativt snävt så att jäv i allmänhet förutsätter att ärendet påverkar eller kan påverka direkt och personligen just fullmäktigeledamoten eller hans eller hennes närstående eller åtminstone en begränsad grupp personer som dessa hör till. Alltid har jäv inte ansetts uppstå ens då.

Rättspraxis är inte särskilt systematisk när det gäller jäv. Det finns skäl att pröva varje situation för sig så att förhållandena i de enskilda fallen blir beaktade. I oklara situationer är det bäst att personen själv anmäler att han eller hon är jävig.

En kommunalt anställd eller en närstående inom familjekretsen till honom eller henne kan vara jävig i frågor som gäller löneförmåner eller andra förmåner för en viss personalgrupp eller sparåtgärder som riktas till en viss grupp, om den kommunanställda eller den närstående tillhör gruppen i fråga. Om beslutet, exempelvis ett lokalt sparavtal, gäller alla kommunanställda, har jäv inte ansetts uppstå.

I rättspraxis (HFD 9.3.1995 L 751) har man ansett att ett avgörande som gällde hela personalen i en samkommun inte personligen gällde en enskild fullmäktigeledamot som var anställd i samkommunen. I sitt avgörande (HFD 22.11.1994 L 5732) ansåg högsta förvaltningsdomstolen att beslutet inte personligen gällde en fullmäktigeledamot i tjänsteförhållande med beaktande av att beslutet gällde drygt hundra tjänsteinnehavare med fast tjänst.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.