Cirkulär ekonomi

Kommunerna är viktiga aktörer vid övergången till ett resurssmart samhälle. Att vara resurssmart innebär att kunna använda olika resurser (naturresurser, råvaror, energi, produkter och tjänster, lokaler och tid) med eftertanke och på ett sätt som främjar välfärd och hållbar utveckling.

Målet för ett resurssmart samhälle är att minimera mängden växthusgasutsläpp som orsakar klimatförändring, att verka i en cirkulär ekonomi där materialen utnyttjas och återvinns så effektivt som möjligt samt att försöka undvika överkonsumtion så att förbrukningen av naturresurser är globalt hållbar.

Inom alla kommunala sektorer fattas beslut som har direkta eller indirekta konsekvenser för klimatutsläppen och användningen av naturresurser. Cirkulär ekonomi erbjuder kommunerna ett nytt sätt att agera. Kommunerna kan erbjuda invånarna tjänster och välfärd på ett hållbart sätt.

Tävlingen Kommunernas bästa cirkulärekonomiska gärningar

I tävlingen söks gärningar genom vilka kommunerna främjar cirkulär ekonomi. I praktiken kan det till exempel vara fråga om stadens gemensamma elcyklar, eller om ett byggprojekt där återvinningsmaterial utnyttjas eller hänsyn tas till byggnadens livslängd.

lateral-image-right

Kommunernas tips för cirkulär ekonomi

Åtta intressanta cirkulärekonomiska gärningar kan hjälpa din kommun att minska förbrukningen av naturresurser och stävja klimatförändringen.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman