Projektet Kommuninformation om kultur KULTTI

Kommunförbundet har genom ett beslut av Undervisnings- och kulturministeriet 19.11.2020 getts ett riksomfattande utvecklingsuppdrag att främja utvecklandet av en faktabas om kommunernas kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019). 

Kommunernas roll och betydelse i bevarandet, utvecklandet och tillhandahållandet av kultur är stor, men fortfarande inte känd i den nationella informationsproduktionen. Det är inte lätt att ta fram jämförbar information om kommunernas kulturverksamhet. Nationellt, regionalt och lokalt behövs kontinuerlig och uppdaterad information om kulturverksamhetens situation i kommunerna. Information som ledningsverktyg framhävs både i den kommunala kulturverksamheten och på nationell nivå. Information behövs inte bara för den nationella kulturpolitiken, också media, beslutsfattare, tjänsteinnehavare och kulturanvändare behöver information om kulturens resurser och utbud. Verksamheten och satsningarna bör göras synliga så att man kan utvärdera utvecklingen.

Läs mer:

Kommunförbundet utvecklar informationsproduktionen inom kommunernas kulturverksamhet

Cupore.fi

Öppna alla

Projektets mål

I projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) skapas en enhetlig faktabas, en för alla kommuner öppen plattform med tillgängliga och fritt användbara ekonomi- och verksamhetsuppgifter om kommunernas kulturverksamhet. 

Syftet med KULTTI-projektet är att

1) stärka informationsproduktionen och kunskapsbasen 

2) öka informationsledningen och det strategiska kunnandet nationellt och i kommunerna 

3) främja samarbetet mellan kommunerna när det gäller informationsproduktion och utveckling av tjänster.

Samarbetspartner

Informationsbasen utvecklas i samarbete inom ett konsortium mellan Kommunförbundet och Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore å ena sidan och kommunsektorn å andra sidan. Kommunförbundet samordnar projektet och ansvarar för projektets arbetsgrupper och projektförvaltningen samt för utvecklingen av den digitala plattformen. Cupore ansvarar för de expertuppdrag inom projektet som har att göra med kartläggning av data, fastställande av informationsinnehållet och rapportering av resultaten från pilotförsöket med informationsinsamling.  

Kommunerna är en viktig intressentgrupp i genomförandet av projektet. Kommunernas representanter bjuds in till projektets styrgrupp och arbetsgrupper. Andra viktiga intressentgrupper inom projektet är Undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande och det nationella utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans som koordineras av Esbo stad. 

Till projektets styrgrupp har bjudits in representanter från Undervisnings- och kulturministern, Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande, utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans (Esbo), Helsingfors stad, Karleby stad och Savitaipale kommun. Till styrgruppen hör också Kommunförbundet och Cupore.

Tidsplan

Projektet KULTTI är indelat i fyra faser:

  1. Under planerings- och startfasen (01–06/2021) utses projektets styrgrupp och kommunerna inbjuds att delta i det kommunnätverk som stöder projektet. 
  2. Under fasen för kartläggning och fastställande av informationsinnehållet (07/2021–07/2022) kartläggs de centrala informationsbehoven i fråga om kommunernas kulturverksamhet och en plan för kommuninformationen som helhet utarbetas. Dessutom konkurrensutsätts den systemleverantör som ansvarar för det tekniska genomförandet av systemet. 
  3. Under pilotfasen (08/2022–05/2023) realiseras den första versionen av den elektroniska plattformen, där kommunerna får föra in sina uppgifter. I pilotförsöket testas hur systemet för elektronisk datainsamling och rapportering fungerar på plattformen. 
  4. Under resultat- och utvärderingsfasen (06–12/2023) bedöms hur pilotförsöket fungerar och en beskrivning utarbetas för en verksamhetsmodell med hjälp av vilken informationsbasen kan upprätthållas i framtiden. Projektets resultat presenteras vid ett slutseminarium.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman