Kommunernas kulturstatistik KULTTI

Kommunernas kulturstatistik KULTTI är en rapporteringsplattform som innehåller rapporter och statistik som beskriver kommunernas kulturverksamhet. På plattformen kan du granska enskilda kommuners uppgifter via färdiga rapporter. Du kan också jämföra flera kommuner med varandra eller ladda ner datainnehållet på rapporteringsplattformen (Excel). 

Plattformen får användas avgiftsfritt. Webbplatsen är särskilt avsedd för dem som ansvarar för och utvecklar kulturverksamheten i kommunerna och för de förtroendevalda. 

Kommunernas kulturverksamhet är mycket mångfacetterad och det finns många skillnader i utbudet mellan kommunerna. Det är bra att hålla detta i minnet när man granskar kommunvisa data. Endast en del av kommunerna har till exempel teatrar, museer eller orkestrar som omfattas av statsandelar. 

Kommunernas kulturverksamhet kan bestå av bibliotekstjänster, grundläggande konstundervisning, musik-, teater-, dans- och cirkustjänster, museitjänster och tjänster inom visuell konst. Tjänster inom den allmänna kulturverksamheten kan till exempel omfatta understöd till konstnärer och kulturaktörer samt kulturevenemang och festivaler. 

Uppgifterna på KULTTI-plattformen beskriver alltid situationen för respektive statistikår. För närvarande innehåller rapporteringsplattformen uppgifter för 2021 och 2022, beroende på hur i fråga varande statistiska uppgifter är tillgängliga.

På KULTTI-plattformen kan du söka uppgifter i rapporterna enligt statistikåret, kommunen, landskapet, RFV-området eller kommungruppen. Rapporteringsplattformen är baserad på Power Bi. På plattformens huvudsida finns bruksanvisningar och information om rapporter samt hela materialet i Excel-format.

Öppna alla

Kommunernas kulturstatistik KULTTI

lateral-image-left

Rapporterna på plattformen är ordnade enligt följande teman:

 • Kulturverksamhetens ekonomi
 • Utbudet av kulturverksamhet i kommunerna
 • Besök på konst- och kulturinstitutioner
 • Mål och ledning
 • Kulturtjänsternas regionala tillgänglighet

Faktabas, källor och definitioner 

Rapporterna på plattformen KULTTI samlar information om kulturverksamheten i de finländska kommunerna. Principen är att få informationen i kommunspecifik och kvantitativ form så att den lätt kan granskas och jämföras.

Alla data som samlats in på plattformen under pilotfasen kan laddas ner i tabellform. Materialet innehåller också uppgifter som inte anges i de färdiga rapporterna. När det gäller nedladdningsbara data bör det noteras att uppgifterna har sammanställts ur olika källor, som delvis omfattar olika antal kommuner och använder olika begrepp och definitioner. Det är viktigt att beakta detta vid tolkningen av uppgifterna.

Vid tolkningen av rapporterna bör det noteras att kommunerna organiserar sin kulturverksamhet på mycket olika sätt och med mycket olika prioriteringar. Ett av plattformens centrala mål är att synliggöra mångfalden av kulturverksamhet i olika kommuner runt om i Finland. 

Merparten av uppgifterna har samlats in direkt från befintliga informationskällor.

Informationskällor: 

 • Museiverkets Museistatistik 
 • Finland Symfoniorkestrar rf:s orkesterstatistik
 • Statistik över de allmänna biblioteken i Finland
 • Teaterns informationscenter TINFO:s teaterstatistik
 • Institutet för hälsa välfärd THL:s kulturstatistik i verktyget TEAviisari
 • Statistikcentralens kulturstatistik 
 • Statskontorets statistik över kommunekonomin

Dessutom har man direkt från kommunerna samlat in sådan information som inte varit tillgänglig annanstans. I pilotfasen för KULTTI-plattformen deltog 40 kommuner i den datainsamlingsenkät som riktats till kommunerna, dvs. endast en liten del av alla 309 kommuner i Finland. Uppgifterna i kommunenkäten presenteras i rapporterna Utbudet av kulturverksamhet i kommunerna samt Mål och ledning. När det gäller uppgifterna i kommunenkäten bör det noteras att de inte beskriver situationen i alla kommuner. I framtiden är målet att utvidga datainsamlingen till alla kommuner. 

Färdiga rapporter: teman och avgränsningar

Som teman för de färdiga rapporterna valdes centrala informationshelheter som beskriver kommunernas kulturverksamhet.

Rapporten Kulturverksamhetens ekonomi sammanställer uppgifter från Statskontoret om kostnaderna för kulturverksamheten. Vid tolkningen av rapporterna bör det noteras att kostnaderna påverkas av kommunernas olika sätt att ordna sin kulturverksamhet. 

Rapporten Utbudet av kulturverksamhet i kommunerna sammanställer information som samlats in från de 40 pilotkommunerna om kulturutbudet och antalet kulturevenemang samt om antalet barn och unga under 18 år som deltagit i grundläggande konstundervisning. 

När det gäller utbudet av kulturtjänster bör det noteras att kommunerna delvis kan ordna kulturverksamhet i egen regi (eller i samarbete med andra aktörer) och delvis stödja ordnandet av kulturtjänster till exempel med understöd och stipendier eller köpa olika tjänster. Därför har kommunerna vid behov kunnat välja ja-alternativet i båda fallen. På grund av detta kan antalet kommuner i den stapel som beskriver utbudet ställvis överstiga antalet 40 kommuner som svarade på pilotundersökningen. 

Rapporten Besök på konst- och kulturinstitutioner sammanställer information om besök på museer och teatrar, vid orkesterframföranden och på bibliotek. Uppgifterna baserar sig på uppgifter i Museiverkets Museistatistik, Finlands Symfoniorkestrar rf:s orkesterstatistik, Statistik över de allmänna biblioteken i Finland samt Teaterns informationscenter TINFO:s teaterstatistik. (Statistiken delvis endast på finska)

I uppgifterna i rapporten ska följande begränsningar beaktas:

 • Uppgifterna om museerna omfattar besök i museer som sköts på heltid och yrkesmässigt i Finland och som drivs av staten, kommuner, stiftelser, föreningar och andra privata aktörer. I statistiken ingår inte museer som hör till Ålands landskapsförvaltning. Läs mer: Museistatistik
 • Uppgifterna om teatrar omfattar antalet åskådare vid de föreställningar som de så kallade statsandelsteatrarna ger i sin hemkommun och som omfattas av finansieringslagen. Läs mer: TINFO
 • Uppgifterna om orkestrar omfattar åhörardata från Finlands Symfoniorkestrar rf:s orkesterstatistik. I fråga om uppgifterna för Kymi Sinfonietta, som är Kotkas och Kouvolas gemensamma orkester, har antalet åhörare delats på hälften för vardera kommunen. Läs mer: Finlands Symfoniorkestrar rf
 • De allmänna bibliotekens uppgifter omfattar fysiska biblioteksbesök. Om biblioteksverksamheten organiseras via ett regionbibliotek, framgår hela regionbibliotekets uppgifter endast vid den kommun som är huvudman för regionbiblioteket. Läs mer: Statistik över de allmänna biblioteken i Finland

Rapporten Mål och ledning sammanställer information som samlats in från 40 pilotkommuner om de centrala målen för kulturverksamheten och de dokument som styr verksamheten. Dessutom rapporteras det om iakttagandet av procentprincipen på basis av uppgifter från kulturstatistiken i verktyget TEAviisari. Totalt 279 kommuner lämnade in uppgifter för år 2021 till TEAviisari.

Rapporten Kulturtjänsternas regionala tillgänglighet sammanställer uppgifter i Statistikcentralens kulturstatistik om regional tillgänglighet inom en radie av tre kilometer (bibliotek) och 20 kilometer (biografer, teatrar och museer) från invånarnas bostadsort. Läs mer. 

Här hittar du information om begrepp och definitioner: 

Uppgifter som samlas in direkt från kommunerna

Under pilotfasen för projektet KULTTI riktades hösten 2023 en kommunenkät till de 48 kommuner som deltog i projektet. Totalt 40 kommuner besvarade enkäten. Under de kommande åren är avsikten att i så stor utsträckning som möjligt få med alla kommuner i Finland.

Projektet har som syfte är att undvika överlappande förfrågningar. Därför utnyttjas så mycket information som möjligt från andra dataproducenter. Den information som samlas in direkt från kommunerna gäller 1) målen för och ledningen av kulturverksamheten samt 2) utbudet av kulturverksamhet i kommunerna, dvs. de frågeområden som det inte fås uppgifter om ur andra källor. 

Pilotprojektets frågor och svarsanvisningar:

Projektet Kommuninformation om kultur KULTTI 2021–2023

Kommunförbundet har under åren 2021–2023 genomfört ett treårigt riksomfattande utvecklingsuppdrag som förbundet fått genom ett beslut av Undervisnings- och kulturministeriet. Utvecklingsuppdraget genomfördes som ett konsortiesamarbete mellan Kommunförbundet och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. 

Syftet med utvecklingsuppdraget var att främja utvecklandet av en faktabas om kommunernas kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019).  

I projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) skapades en enhetlig faktabas, en för kommunerna och andra intresserade öppen plattform med tillgängliga och fritt användbara ekonomi- och verksamhetsuppgifter om kommunernas kulturverksamhet.  

Syftet med KULTTI-projektet var att

 1. stärka informationsproduktionen och kunskapsbasen  
 2. öka informationsledningen och det strategiska kunnandet nationellt och i kommunerna  
 3. främja samarbetet mellan kommunerna när det gäller informationsproduktion och utveckling av tjänster. 

Faktabasen utvecklades i samarbete mellan Kommunförbundet och Cupore å ena sidan och kommunsektorn å andra sidan. 

Syftet med utvecklingsuppdraget var att i lättillgänglig form samla jämförbar, kommunspecifik information om kommunernas kulturverksamhet. 

Kommunförbundet samordnade projektet och ansvarade för projektets arbetsgrupper och projektförvaltningen samt för utvecklingen av den digitala plattformen. Cupore ansvarade för de expertuppdrag som hade att göra med kartläggning av data, fastställande av informationsinnehållet och rapportering av resultaten från pilotförsöket med informationsinsamling.   

Kommunerna var en viktig intressentgrupp i genomförandet av projektet. Projektets styrgrupp bestod av företrädare för Undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande, utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans samt Helsingfors, Karleby och Savitaipale. 

Information och forskning

Undervisnings- och kulturministeriet har utvecklat en kunskapsbas för den nationella kulturpolitiken. Resultatet är en öppen statistiktjänst med information som beskriver kulturpolitiken som helhet. Den nationella statistiktjänsten stöder beslutsfattande och en kunskapsbaserad ledning, främjar kultur- och konstbranschens synlighet och erbjuder jämförbar statistisk information. Länk www.taidejakulttuuri.fi 

Andra informationskällor

Kontaktuppgifter 

Kommunförbundet svarar för innehållet på denna sida och dess uppdatering. 

I frågor som gäller pilotförsöket med datainsamling från kommunerna, datainnehåll och källor kontakta: 

Specialforskaren Minna Ruusuvirta 

minna.ruusuvirta@cupore.fi

+358 50 326 8014

Forskaren Vappu Renko

vappu.renko@cupore.fi

+358 50 566 0360

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe