Förtroendevalda

De förtroendevaldas rätt till upplysningar

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

De förtroendevaldas rätt till upplysningar är mer omfattande än den rätt att få information som gäller alla enligt offentlighetslagen. Enligt 83 § i kommunallagen har en förtroendevald rätt att av kommunens myndigheter få de upplysningar som han eller hon anser behövliga i sitt uppdrag och som enligt offentlighetslagen inte ännu är offentliga. Sekretessbelagda uppgifter utgör undantag. 

Bestämmelsen tryggar de förtroendevaldas rätt att få de upplysningar som behövs för skötseln av uppdraget. Utgångspunkten är att de förtroendevalda själva bedömer sitt behov av uppgifter. 

Förtroendevalda kan inte kräva sammanställningar, resuméer eller utredningar. Rätten till upplysningar utsträcker sig till offentliga och ännu inte offentliga handlingar. Enligt ordalydelsen förpliktar 83 § i kommunallagen inte till att ge exempelvis kopior eller utskrifter. Det torde räcka med att personen får ta del av handlingarna.

Förtroendevalda får inte missbruka sin rätt till upplysningar. Enligt strafflagen är det straffbart att bryta mot sekretess och tystnadsplikt.

En förtroendevald har rätt att av kommunens koncernledning få sådana upplysningar om verksamheten i kommunens dottersammanslutningar som koncernledningen innehar. De uppgifter om sammanslutningarna som är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen utgör undantag.

De förtroendevaldas rätt till upplysningar utsträcker sig inte till kommunens dottersammanslutningar, eftersom dessa inte är sådana kommunala myndigheter som avses i 30 § i kommunallagen. 

Rätten till upplysningar gäller handlingar som koncernledningen innehar. Enligt 47 § i kommunallagen ska det i koncerndirektivet ges närmare bestämmelser om informationen och om tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få upplysningar. För dottersammanslutningarna kan det slås fast skyldigheter som tryggar rätten till upplysningar om deras verksamhet.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.