Lagstiftning om den byggda miljön

Kommunförbundets mål är att lagstiftningen om den byggda miljön ska vara enhetlig och fungera som helhet. Tjänster inom den byggda miljön är markpolitik, planläggning och tomtservice, kommuninfrastruktur och lokaler, byggnadstillsyn och miljöskydd samt informationshantering i anslutning till dem. 

Planeringen och förverkligandet av den byggda miljön styrs av markanvändnings- och bygglagen som från 1.1.2025 ersätts av bygglagen och lagen om områdesanvändning. Organiseringen av planeringen, genomförandet och informationshanteringen påverkas också av lagen om datasystemet för den byggda miljön (RYTJ) som träder i kraft 1.1.2024.

Bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön, samt de ändringar i markanvändnings- och bygglagen (lagen om områdesanvändning) som träder i kraft i samband med dem, innebär betydande förändringar i verksamhetsmiljön och verksamhetssätten inom den byggda miljön i kommunerna. Under den kommande regeringsperioden bidrar sannolikt också den fortsatta revideringen av lagstiftningen om områdesanvändningen (planläggning, markpolitik och genomförande av planer) till förändringarna.

På dessa webbsidor erbjuder Kommunförbundet kommunerna stöd för verkställigheten av bygglagen och av lagen om datasystemet för den byggda miljön samt information om hur de kommande reformerna framskrider. Utöver lagen om områdesanvändning är ändringar att vänta till exempel i lagen om underhåll och renhållning av gator. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman