Kommunförbundet som kommunernas utvecklingspartner

Syftet med Kommunförbundets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) är att främja förnyelse i kommunerna och hela kommunsektorn. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för en hållbar och produktiv omläggning av kommunerna samt stärka livskraften och invånarnas välfärd och delaktighet. Vår verksamhet grundar sig på våra strategiska val:

  • Steget före
  • Samarbete över gränserna
  • Öppen verksamhetskultur

Vi genomför FoUI-verksamhet med hjälp av nätverk i brett samarbete med olika slags kommuner, kommunala aktörer och forskare. Med hjälp av det nätverksbaserade arbetet vill vi ge plats för olika synsätt och för samarbete och dialog som värdesätter kunskap och erfarenhet.

Kommunen är kärnan i verksamheten

Varje år deltar cirka 150 olika slags kommuner runtom i Finland aktivt i Kommunförbundets FoUI-verksamhet. Det breda samarbetet med olika kommuner möjliggör en utvecklingsverksamhet som verkligen utgår från kommunerna och tillfälle att främja utvecklingsmöjligheterna för kommuner i olika verksamhetsmiljöer. På det här sättet kan vi också beakta de varierande behoven hos den allt mer heterogena kommunsektorn.

Utöver de egna forsknings- och utvecklingsprojekten deltar Kommunförbundet i många projekt som genomförs av organisationer som utvecklar kommunsektorn. Samarbetet med högskolor och andra forskningsinstitut är grunden för en hållbar, tillförlitlig och framsynt utvecklingsverksamhet. 

Fokus på särutveckling och förnyelse i kommunerna

Kommunerna genomgår stora förändringar just nu. Kommunernas förmåga att förnyas samt deras innovationskraft beror på deras förmåga att kunna identifiera vilka fenomen som har en central effekt på kommunerna, och söka efter lösningar på dem på ett fördomsfritt sätt. Vår uppgift är att främja den kommunala utvecklingen så att kommunerna på bästa möjliga sätt ska kunna möjliggöra kommuninvånarnas välmående.

Fokuspunkterna för de kommande årens utveckling är FoUI-verksamhet som rör digitaliseringen, klimatförändringen, urbaniseringen, den regionala särutvecklingen, den bristande jämlikheten och förändringarna i demokratin. Målet är att kommunerna ännu tydligare än tidigare ska erbjuda ramar för lokal delaktighet, demokrati, bildning och livskraft.

Resultat utnyttjas mångsidigt

Utgångspunkten för vår FoUI-verksamhet är att resultaten som erhålls ska kunna utnyttjas på ett mångsidigt sätt inom hela kommunsektorn. Effekterna blir större då lovande verksamhetsmodeller går att använda i större omfattning i olika typer av kommuner. I och med det kan man få till stånd stora ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. Av den här orsaken är det viktigt att utvecklingsarbetet görs tillsammans med olika kommuner som särutvecklas. Vi utnyttjar FoUI-verksamhetens resultat i hög grad också i förbundets intressebevakning, till exempel vid beredningen av olika lagar och författningar.

Vi informerar om vår FoUI-verksamhet på vår webbplats, i sociala medier, i våra nätverk och vid olika evenemang. Följ oss och delta i olika möten, evenemang och nätverk. Låt oss utveckla världens bästa kommunsektor tillsammans!

Kommunförbundets strategi och framtid

I strategin gestaltas drivkrafterna för förändring i omvärlden, betydelsen av Kommunförbundets existens idag och imorgon och vad som eftersträvas med förbundets verksamhet.

narrow
lateral-image-left

Kommunförbundet

Finlands Kommunförbund är ledande intressebevakare i branschen och erbjuder högklassiga expert- och informationstjänster. Alla Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Även landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, övriga samkommuner och kommunala bolag är med i verksamheten.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.