Förtroendevalda

Återkallande av förtroendeuppdrag

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

En enskild förtroendevalds uppdrag kan återkallas endast på grund av brott.

Uppdraget för ett organ i sin helhet eller dess presidium kan återkallas på grund av bristande förtroende.

Oavsättligheten uppvägs av att förtroendeuppdraget är tidsbegränsat. En förtroendevald väljs till sitt uppdrag för organets mandattid. Fullmäktiges mandattid är fyra år. De övriga organens mandattid bestäms i allmänhet av fullmäktige.

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.