Förskoleundervisning

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Nästan alla barn deltar i förskoleundervisningen ett år innan grundskolan inleds. År 2023 deltog ca 52 000 i förskoleverksamhet, som ordnas av kommuner. Förskoleundervisningen utgör en del av det skede i barnets uppväxt och inlärning som skapar grunden för ett livslångt lärande. Förskoleundervisningens centrala uppgift är att främja barnets uppväxt-, utvecklings- och inlärningsförutsättningar. Förskoleundervisningen är avgiftsfri för eleverna och förpliktande. Den genomförs till största delen i samband med småbarnspedagogiken på daghem eller i skolans lokaler.

På anordnandet av förskoleundervisning och grundläggande utbildning tillämpas lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Kommunen kan ordna de tjänster som avses i lagen själv eller i samråd med andra kommuner. Kommunen kan skaffa tjänster som gäller förskoleundervisning också av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen svarar för att de tjänster som den skaffar ordnas på ett lagenligt sätt. Om sådan förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning ordnas i ett daghem eller familjedaghem som avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), tillämpas på förskoleundervisningen dessutom vad som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik eller i förordningar med stöd av den.

Försök med tvåårig förskoleundervisning

I augusti 2021 inleddes ett försök med tvåårig förskoleundervisning i 105 kommuner. Försöket pågår till slutet av maj 2024. I försöket deltar sammanlagt ca 10 000 barn födda 2016–2017. Försökskommunerna handhar det lokala verkställandet av försöket. De bör ge tillräcklig information till de barn som bor i kommunen och deltar i försöket samt för deras vårdnadshavare. Kommunen ska också utarbeta en specificerad lokal läroplan för försöket. Försöket genomförs i enlighet med lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020).

År 2023 publicerades en mellanrapport av försökets preliminära resultat. 

Förskoleundervisningen är förpliktande för barnet

Bestämmelser om deltagande i förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning. Året innan läroplikten börjar ska barnen delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar om året. Grunderna för läroplanen för förskoleundervisning, som utfärdas av Utbildningsstyrelsen, anger undervisningens mål och centrala innehåll. På basis av dem utarbetar utbildningsanordnaren en specificerad lokal läroplan.

I fråga om anordnandet av förskoleundervisning bör kommunen se till att den som deltar i förskoleundervisningen har möjlighet att utnyttja sådana småbarnspedagogiska tjänster (sk. kompletterande småbarnspedagogik) som avses i lagen om småbarnspedagogik. Av kompletterande småbarnspedagogik uppbärs en klientavgift, som grundar sig på familjens inkomster (läs mer på sidan "småbarnspedagogik).

Kommunen beslutar om platserna för förskoleundervisning

Kommunen anvisar de barn i förskoleåldern som bor i kommunen en för undervisning lämplig plats, där undervisningen sker på ett sådant språk som kommunen är skyldig att ordna undervisning på. Kommunen beslutar om på vilket sätt och enligt vilka förfaranden platserna för undervisning bestäms. Det väsentliga är att bestämningsgrunderna är lika för alla.

Man måste ansöka om förskoleplats

Utbildningsanordnaren beslutar hur man ansöker om plats i förskoleundervisningen innan den inleds. Utbildningsanordnaren ska på förhand meddela var förskoleundervisningen ordnas, när undervisningen börjar och slutar samt hur man ansöker om plats i den förskoleundervisning som kommunen ordnar eller skaffar.

Man kan också ansöka om att bli antagen till en annan plats för förskoleundervisning än den som kommunen anvisat. Vid denna antagning ska enhetliga antagningsgrunder tillämpas. Kommunen kan dock bestämma att till förskoleundervisning som kommunen ordnar själv eller skaffar i första hand anta barn som bor i kommunen.

Kommunen måste fatta beslut om elevantagning för en elev till förskoleundervisning. Ett beslut ska delges med anvisningar för sökande av ändring.

Elevens rätt till fri transport i förskoleundervisningen

En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer till förskoleundervisningen från hemmet eller från sådan småbarnspedagogisk verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik, har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till småbarnspedagogiken. En elev i förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. En elev i förskoleundervisning har inte rätt till fri transport enligt lagen om grundläggande utbildning från hemmet till sådan småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik.

För barn i förskoleåldern anvisar kommunen en undervisningsplats på basis av elevernas boningsort. Utgående från den här boningsorten bestäms även kommunens skyldighet att ordna reseförmån.

Kommunen ska fatta ett beslut om reseförmånen.  Ett beslut ska delges med anvisningar för sökande av ändring.

Aktuella utredningar (sammanfattning på svenska)

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa (2020)

Aktuell lagstiftning

Lagen om grundläggandeutbildningexternal (628/1998)

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Förordning om småbarnspedagogik (753/2018)

Kommunförbundets mallar för anvisningar om sökande av ändring inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe