MBL revideras – engagera kommunerna!

Totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen har inletts. Den förändring som sker i verksamhetsmiljön för områdesanvändningen och byggandet utgör en utmaning för det nuvarande systemet för planering och styrning.

Kommunerna påverkas på många sätt av de förändringskrafter som aktualiserats, såsom digitaliseringen, klimatpolitiken och energifrågor, differentieringen av regionstrukturen, befolkningsförändringarna, de nya sätten att röra sig, förändringarna i förvaltningsstrukturerna, stadsregionernas tillväxt och urbaniseringen. Det finns ett behov av att grundligt se över det nuvarande planeringssystemet. Regleringen av byggandet behöver också utvecklas.

Markpolitiken, planläggningen, genomförandet av planerna, byggnadstillsynen och tillståndsförfarandena är en samhällsbyggande process som är viktig för kommunernas verksamhet. Därför bör dessa led granskas som en helhet även i lagreformen.

Våren 2018 tillsatte Miljöministeriet en parlamentarisk uppföljningsgrupp, en arbetsgrupp och ett forum för intressentgrupper kring totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen.

Kommunförbundet medverkar aktivt i lagberedningen och är representerat i arbetsgruppen. I arbetsgruppens beredningssektioner och i forumet för intressentgrupper har förutom Kommunförbundet också kommunerna representation.

Läs mera:

Reformen av markanvändnings- och bygglagen bör inte gå vidare enligt förslaget. Pressmeddelande 29.10.2021

Sakkunniga från Kommunförbundet i arbetsgruppen och beredningssektionerna:

 • Arbetsgruppen: Anne Jarva, utvecklingschef
   
 • Beredningssektionerna:
  • Områdesanvändning, Anne Jarva, utvecklingschef
  • Deltagande, interaktion och konsekvensbedömning, Antti Salonen, jurist
  • Byggande, Minna Mättö, jurist
  • Genomförande av planer, Matti Holopainen, utvecklingschef
  • Gränsytor, Marko Nurmikolu, jurist

Mer information om hur projektet framskrider finns på denna och Miljöministeriets webbplats: Reform av markanvändnings- och bygglagen.

Kommunförbundet vill att kommunernas synpunkter ska komma fram i lagberedningen på så bred front som möjligt. Arbetet inleddes med en ambulerande kommunklinik för planläggare: De kommunala planläggarnas hälsning till lagberedningen. Kliniker har förutom för planläggare också ordnats för sakkunniga inom markpolitik och kommunalteknik. I fortsättningen förs diskussioner även med andra sektorer, olika kommunnätverk och landskapsförbunden.

Markanvändnings- och bygglagen i Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet

Kommunförbundets styrelse har på sitt sammanträde 18.10.2018 godkänt förbundets mål för regeringsprogrammet under riksdagsperioden 2019–2023. Dessutom har styrelsen 21.3.2019 satt upp mer specifika mål för utvecklingen av markanvändningen och byggandet.

Kommunerna bör få fler verktyg för att bygga hållbara lokalsamhällen och en bra livsmiljö.

I totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen bör kommunerna få behålla rätten till självständiga val i markpolitiken, planläggningen och utarbetandet av program för genomförandet. Kommunernas planläggningsmonopol bör kvarstå.

Systemet för planering och tillstånd bör förenklas utan att kommuninvånarnas möjligheter att delta minskar. Rätten att anföra kommunalbesvär i planärenden bör kvarstå. Kommunerna bör få organisera uppgifterna inom planeringen av markanvändningen, genomförandet och styrningen av byggandet på det sätt de vill.

Närmare upplysningar:

De kommunala planläggarnas hälsning till MBL-beredningen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman