Beslutsfattande i kommunen

Övertagningsrätt

Med övertagningsrätt avses att kommunstyrelsen har rätt att ta över behandlingen av ett ärende där en lägre myndighet i kommunens organisation har fattat ett beslut. Övertagningsrätten regleras i 92 § i kommunallagen. I förvaltningsstadgan kan det bestämmas att också nämnder och affärsverksdirektioner har samma rätt.

I vilka beslut kan övertagningsrätten utövas?

Till behandling i kommunstyrelsen kan tas ett ärende som har avgjorts av en sektion inom kommunstyrelsen eller en myndighet som lyder under kommunstyrelsen. Myndigheter som lyder under kommunstyrelsen är kommunens samtliga organ utom fullmäktige samt enskilda tjänsteinnehavare som har behörighet att fatta förvaltningsbeslut.

Övertagningsbeslutet kan fattas av kommunstyrelsen eller dess ordförande, kommundirektören eller en tjänsteinnehavare som är tillförordnad i förvaltningsstadgan. Vice ordföranden får utöva övertagningsrätten när ordföranden är förhindrad.

Förfarande vid övertagning

Rätten att överta behandlingen gäller ärenden som redan har avgjorts av en lägre myndighet. Beslutet av den lägre myndigheten ska anses vara fattat när protokollet är justerat. Övertagningsrätten ska utövas inom den tid inom vilken begäran om omprövning av beslutet ska framställas. Det finns skäl att i förvaltningsstadgan närmare bestämma hur övertagningsrätten får utövas. Det kan vara bestämmelser om bland annat ett organs skyldighet att meddela den myndighet som har övertagningsrätt om beslut som organet har fattat.

Om omprövning av ett beslut har begärts, har kommunstyrelsen inte övertagningsrätt i fråga om det beslut som nämnden meddelat med anledning av begäran om omprövning.

Utövande av övertagningsrätten innebär att ett ärende som behandlats av en lägre myndighet överförs i sin helhet till behandling i kommunstyrelsen. En lägre myndighets avgörande binder inte kommunstyrelsen på något sätt.

När kommunstyrelsen behandlar ärendet har den samma befogenheter som den underlydande myndigheten hade. Kommunstyrelsen är skyldig att fatta beslut i ärendet. I det ärende som tas upp till behandling kan

  • ett nytt beslut fattas
  • det tidigare beslutet ändras, upphävas eller bestå eller
  • ärendet återförvisas för ny behandling till den myndighet som fattade det ursprungliga beslutet.

Nämnders och affärsverksdirektioners övertagningsrätt kan bestämmas i förvaltningsstadgan

Kommunen kan i förvaltningsstadgan ge en nämnd övertagningsrätt. En nämnd kan ta upp till behandling ett ärende i vilket en sektion i nämnden eller ett organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under nämnden har fattat beslut. Övertagningsbeslutet kan fattas av nämnden, nämndens ordförande eller en tjänsteinnehavare som är tillförordnad i förvaltningsstadgan. En nämnd har dock övertagningsrätt endast om ärendet inte har tagits upp till behandling i kommunstyrelsen.

I förvaltningsstadgan kan det också bestämmas att ett affärsverks direktion, dess ordförande eller en kommunal tjänsteinnehavare kan till behandling i direktionen ta upp ett ärende som har delegerats till en myndighet som lyder under direktionen. Om kommunens förvaltningsstadga har en sådan bestämmelse, kan ärendet inte tas upp till behandling i den nämnd som affärsverkets direktion lyder under. Om både direktionen för ett affärsverk och kommunstyrelsen har fattat beslut om att ta upp ett ärende till behandling, ska ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

Begränsningar i övertagningsrätten

Övertagningsrätten gäller inte alla ärenden som behandlas av kommunen. Till de ärenden som inte omfattas av övertagningsrätten hör beslut som fattas inom kommunens lagstadgade uppgiftsområden. Sådana ärenden är till exempel olika tillståndsärenden såsom bygglov och andra miljötillstånd samt ärenden som gäller en enskild individs social- och hälsovård eller undervisning för en elev.

Exempel på ärenden som alltid omfattas av rätten att överta ärenden är personval och upphandlingsfrågor.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.