Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Illustrationsbild

Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015) godkändes 11.9.2015 i JHS-sektionen i Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA). Avtalsvillkoren JIT 2015 ersätter avtalsvillkoren från 2007.

Avtalsvillkoren JIT 2015 uppdaterades senast 15.5.2018 för att motsvara kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Tillämpning av avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen rekommenderas vid upphandling av IT-produkter och tjänster till kommunerna och samkommunerna. Avtalsvillkoren JIT 2015 finns på webbplatsen för JHS-rekommendationer.

Avtalsvillkoren JIT 2015 består av tio villkorspaket

Bilaga 1: Allmänna avtalsvillkor

Bilaga 2: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med öppen källkod

Bilaga 3: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med annat än öppen källkod

Bilaga 4: Specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder

Bilaga 5: Specialvillkor för tjänster

Bilaga 6: Specialvillkor för konsulttjänster

Bilaga 7: Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar

Bilaga 8: Specialvillkor för tjänster som levereras via datanät

Bilaga 9: Specialvillkor för behandling av personuppgifter (helt ny villkorsbilaga)

Bilaga 10: Stödmaterial: Öppna gränssnitt vid upphandling av IT-system eller -tjänster

Också de avtalsmallar som fanns i slutet av avtalsvillkoren JIT 2007 har strukits redan tidigare.

Det finns inte någon gemensam tillämpningsanvisning för alla villkor, utan anvisningarna ges separat i början av varje villkorshandling.

Det finns anledning att noggrant sätta sig in i alla villkor och i varje enskilt fall överväga om villkoren är tillämpliga på upphandlingen.

Uppdateringar på grund av dataskyddsförordningen

​EU:s allmänna dataskyddsförordning godkändes slutgiltigt i april 2016 genom Europaparlamentets och rådets beslut. Förordningen tillämpas nationellt sedan den 25 maj 2018. JHS-rekommendationen med bilagor har uppdaterats så att den motsvarar kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Förordningen är direkt tillämplig i Finland från 25.5.2018.

Bilaga 9: Specialvillkor för behandling av personuppgifter är en helt ny bilaga. Den tidigare bilagan 9 (stödmaterial) har nu ändrats till bilaga 10. I bilaga 7 och stödmaterialet har det inte gjorts några ändringar. Övriga ändringar i innehållet:

 • Rekommendation: hänvisning till dataskyddsförordningen införts, hänvisning till upphandlingslagen och förteckningen över bilagor korrigerats
 • Bilaga 1 allmänna villkor: ändringar/tillägg i punkterna 1(2), 11(7), 18(3), 19(1)
 • Bilaga 2 beställarens tillämpningar: ändring i numreringen av bilagorna till tillämpningsanvisningen, tillägg i punkt 9 (4)
 • Bilaga 3 beställarens tillämpningar, icke öppen: såsom ovan
 • Bilaga 4 agila: ändring i numreringen av bilagorna till tillämpningsanvisningen, tillägg i punkt 3 (3)
 • Bilaga 5 tjänster: ändringar/tillägg i tillämpningsanvisningen och punkterna 3.2(2), 5.6(1)
 • Bilaga 6 konsulttjänster: tillägg i tillämpningsanvisningen (inga ändringar i själva villkoren)
 • Bilaga 7 maskinvara: inga ändringar
 • Bilaga 8 tjänster via datanät: ändringar/tillägg i tillämpningsanvisningen och punkterna 3(2), 11(2), 13(4), 14(1)–(3), 15(1)
 • Bilaga 9 personuppgifter: helt ny
 • Bilaga 10 stödmaterial: endast bilagans numrering har ändrats, inte innehållet.

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av upphandling?

Kommunförbundet har också gett en separat rekommendation om hur dataskyddsförordningen ska beaktas vid konkurrensutsättning av upphandling. Anvisningen kan laddas ner via Kommunförbundets nätbokhandel.

Mer på webben

tags