Totalreformen av integrationslagen (KOTO24)

Reformen av arbets- och näringstjänsterna AN24 och totalreformen av integrationslagen KOTO24 går hand i hand. Den nya integrationslagen träder i kraft samtidigt som AN-reformen år 2025.

Målet med reformen av integrationslagen är att stärka sysselsättning bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Integrationslagen kommer att reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar för främjande av integration.

Kommunens ansvar ökar

Från och med 1.1.2025 kommer kommunerna att ha det övergripande ansvaret för att främja integration. Kommunen kommer att ansvara för att främja integrationen av både arbetslösa arbetssökande och för dem som står utanför arbetskraften. Servicen för integrationskunder som är arbetslösa arbetssökande ordnas av sysselsättningsregionen. Servicen för dem som står utanför arbetskraften ordnas av kommunen, som kan avgöra servicens förvaltningsområde och hur den tillhandahålls.  Service för integrationskunder som står utanför arbetskraften kan också tillhandahållas som ett samarbete mellan flera kommuner. 

Det är viktigt att se på integrationstjänster och processer som en helhet, i nära samarbete mellan kommuner och andra aktörer som främjar integration.

Ytterligare information om KOTO24-reformen

Du kan även bekanta dig med följande:

Öppna alla

Material

Tulossa: KOTO24-tuumaustunti 26.3.2024

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman