Hållbar utveckling

En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor samtidigt som man beaktar naturens bärkraft och planetens hållbara gränser. 

De kommuner som iakttar principerna för hållbar utveckling säkerställer att nuvarande och framtida invånare har möjligheter till ett gott liv.

Den ekonomiska verksamheten anpassas till naturens villkor samtidigt som invånarnas möjligheter till inflytande och social rättvisa stöds. Kärnan i social hållbarhet är samhällelig rättvisa och delaktighet som kommunernas iakttar i sin egen verksamhet. I en socialt hållbar kommun satsar man på att förebygga generationsöverskridande utsatthet och minska ojämlikheten bland annat med hjälp av förebyggande tjänster.

En utmaning inom hållbar utveckling är att inget av världens länder har nått en hög välfärd på ett ekologiskt hållbart sätt.

Agenda 2030

FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 är en referensram som styr den hållbara utvecklingen. Vid toppmötet i New York september 2015 kom FN:s medlemsländer överens om målen och handlingsprogrammet för hållbar utveckling, som ska styra det globala utvecklingsarbetet fram till 2030. Avtalet innehåller 17 olika mål som rör hållbar utveckling.

Finland har varit en av föregångarna i genomförandet av Agenda 2030. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett av de praktiska verktyg med hjälp av vilka Finland har samlat aktörer från olika branscher för att främja de gemensamma målen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Öppna alla

Hållbarhetsaspekter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett delområde inom hållbar utveckling vid sidan av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kärnan i den sociala hållbarheten är samhällelig rättvisa och delaktighet som iakttas i kommunernas egen verksamhet. I en socialt hållbar kommun satsar man på att förebygga generationsöverskridande utsatthet och minska ojämlikheten bland annat med hjälp av förebyggande tjänster. Andra viktiga aspekter är tillräcklig utkomst, jämlikhet, jämställdhet, säkerhet och socialt hållbara tjänster. Socialt hållbar utveckling handlar i grunden om kommuninvånarnas möjligheter att påverka sitt eget liv i kommunen.

Ekologisk hållbarhet

Med ekologisk hållbarhet avses bevarande av den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion samt anpassning av människans ekonomiska och materiella verksamhet till naturens hållbarhet på lång sikt. (kestavakehitys.fi)

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär innehållsmässigt och kvalitetsmässigt balanserad tillväxt som på lång sikt baserar sig på att undvika skuldsättning och förstöring av resurser. En hållbar ekonomi är en förutsättning för att samhället ska fungera. Denna långsiktiga ekonomiska politik skapar gynnsamma förutsättningar för att värna om och öka den nationella välfärden. (kestavakehitys.fi)

Teknisk hållbarhet

Teknisk hållbarhet innebär att vi med hjälp av hållbar teknik och infrastruktur kan bygga upp ett hållbart samhälle med beaktande av övriga hållbarhetsprinciper. Digitalisering är ett redskap för det här.

Publikation om hållbara kommuner 2030

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030). Läs mer >>

Kommunförbundets åtgärder för hållbar utveckling

Finlands Kommunförbund stöder kommunerna i främjandet av hållbar utveckling.

Finlands Kommunförbund har dragit upp riktlinjer för det egna arbetet och kommunernas arbete bland annat genom ett handlingsprogram för hållbar utveckling.

Kommunförbundet har ingått ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där man lovar att genomföra hållbara lösningar i sin egen verksamhet och uppmuntrar kommunerna att utarbeta ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling.

Ge ditt eget åtagande på adressen Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman