Allmänna verksamhetsmodeller och ledningsstrukturer för samarbetet

När det gäller samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena är det viktigt att fastställa såväl långsiktiga mål som åtgärder för att nå dem. För att nå målen krävs en gemensam vilja samt gemensamt utarbetade strukturer och verksamhetsmodeller. Välfärdsområdet och kommunerna ska enligt lagen förhandla om samarbetet och arbetsfördelningen minst en gång per fullmäktigeperiod. 

När det gäller de allmänna verksamhetsmodellerna och ledningsstrukturerna utarbetar vi modeller för den gemensamma ledningen i kommunerna och välfärdsområdena, till exempel för strategiarbetet, ledningsmodellen och förhandlingarna. I samband med detta fastställer vi vilka sakhelheter som kommunerna och välfärdsområdena och andra aktörer ska förhandla om. Vårt mål är också att hitta kärnområden, prioriteringar och teman som förenar kommunerna och välfärdsområdena. Genom detta bidrar vi till en användbar gemensam kunskapsbas och lägesbild i samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena.  

Rekommendationer om innehållet i kommunernas och välfärdsområdenas förhandlingar och hur de ordnas

Hyvä johtaminen on avain hyvinvointialueuudistuksen onnistumiseen -
Lue Liisa Jurmun ja Sami Niemen kolumni! 

Material:

Liitteet:

Bekanta dig med kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor

Vi tar fram instruktioner och verktyg för att stödja kommuners och välfärdsregioners allmänna samverkansstrukturer och planeringen av kontaktytor.  Vi hjälper kommuner och välfärdsregioner i planering av samverkan, verksamhetsmodeller och arbetsfördelning.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman