Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär tillämpas i allmänhet i ärenden där myndighetens befogenheter bygger på speciallagstiftning. Kommunallagens bestämmelser om ändringssökande är subsidiära i förhållande till bestämmelserna i speciallagar och viker till exempel för bestämmelser om ett omprövningsförfarande och förvaltningsbesvär i en speciallag. På förvaltningsbesvär tillämpas bestämmelserna om besvärsförfarandet i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen, om det inte i en speciallag finns bestämmelser om en annan besvärsmyndighet. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet, om inte någon annan besvärstid anges i en speciallag.

När omprövning inte får begäras eller besvär anföras

I lag föreskrivs särskilt när det är möjligt att begära omprövning av ett beslut. I sådana fall får beslutet inte överklagas genom besvär. Det är först över ett beslut som meddelats med anledning av en omprövningsbegäran som besvär kan anföras. 

Omprövning kan begäras och förvaltningsbesvär anföras över ett slutligt beslut varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning. Ändring får inte sökas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Besvärsförbud

Besvärsförbud i fråga om ett beslut ska särskilt föreskrivas i lag. Besvärsförbudet kan också gälla fortsatta besvär, exempelvis besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsrätt

Över ett beslut kan besvär anföras av en part, dvs. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärsrätten gäller den som uttryckligen påverkas av en skyldighet, en begränsning eller ett förbud i beslutet. Också den vars rätt eller förmån har avslagits helt eller delvis har rätt att anföra besvär. Även den vars rätt, fördel eller skyldighet ur juridisk synvinkel påverkas tillräckligt omedelbart av beslutet har rätt att anföra besvär, även om beslutet formellt sätt inte riktar sig till honom eller henne.

Utgångspunkten är att enbart indirekta konsekvenser inte ger besvärsrätt. I sista hand prövas besvärsrätten från fall till fall.

I allmänhet har en ideell förening inte ansetts ha samma besvärsrätt som en part enbart på grundval av att ett beslut gäller en fråga som enligt föreningens stadga hör till dess verksamhet. Om en registrerad förening enligt lagstiftningen har getts rätt att inleda ärenden hos en myndighet, är utgångspunkten att föreningen också har besvärsrätt i fråga om beslut som fattas i dessa ärenden.

En myndighet har besvärsrätt på grundval av bestämmelser i lag eller om besvärsrätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. När det är fråga om ett allmänt intresse som myndigheten ska bevaka, är inte alltid entydigt. Kommunen har i vissa fall ansetts ha rätt anföra förvaltningsbesvär i egenskap av en bevakare av allmänna lokala intressen. Till exempel en myndighet som sköter någon av kommunens lagstadgade uppgifter kan ha besvärsrätt när det behövs för det allmänna intresse som myndigheten bevakar.

Enbart det att besvärsmyndigheten har upphävt eller ändrat förvaltningsmyndighetens beslut ger inte förvaltningsmyndigheten besvärsrätt.

HFD 8.2.2013 liggare 530: Ärendet gällde skyldigheten enligt räddningslagen att sota eldstäder och rökkanaler i ett bostadshus. Förvaltningsdomstolen hade genom att delvis bifalla ägarens besvär ändrat brandinspektörens beslut så att eldstäderna och rökkanalerna i bostaden och bastun skulle sotas vart tredje år i stället för varje år såsom det stod i beslutet. Det regionala räddningsverkets besvär över förvaltningsdomstolens beslut togs upp till prövning.

HFD 2005:26: HFD prövade utbildningsnämndens besvär över förvaltningsdomstolens beslut genom vilket nämndens beslut hade upphävts och en reporter hade fått rätt att ta del av uppgifter.

HFD 2004:54: Med hänsyn till allmänintresset som miljönämnden i en stad var förpliktad att bevaka, hade den i sin egenskap av tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen rätt att överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen hade upphävt ett beslut, som miljönämnden i egenskap av tillståndsmyndighet hade fattat om att förkasta en tillståndsansökan enligt marktäktslagen, och återförvisat ärendet till nämnden för ny behandling. Stadsstyrelsen hade däremot inte rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

HFD 31.12.2002 liggare 3510: Kommunstyrelsen hade rätt enligt 17 kap 1 § 2 mom. 3 punkten i vattenlagen att med hänsyn till kommunens allmänna intresse anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut att upphäva ett tillstånd som miljötillståndsverket hade beviljat ett bolag för att bygga en brygga.

Rätt att överklaga omprövningsbeslut

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär endast av den som har begärt omprövning.

Om ett förvaltningsbeslut har ändrats eller upphävts vid omprövning, får omprövningsbeslutet överklagas genom besvär även av den som har besvärsrätt enligt lag.

Rätt till fortsatta besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Rätten till fortsatta besvär hos högsta förvaltningsdomstolen bestäms enligt utgången i ärendet i den första besvärsinstansen. Fortsatta besvär kan i regel anföras av en part vars besvär har lämnats utan prövning eller fått avslag helt eller delvis eller om parten varit nöjd med det ursprungliga förvaltningsbeslutet, men beslutet har ändrats till nackdel för parten genom att någon annans besvär över beslutet har bifallits.

En myndighets rätt till fortsatta besvär särskilt då dess beslut har upphävts eller ändrats i första besvärsinstans har varit en fråga för tolkning i de fall där det inte har funnits uttryckliga bestämmelser om en sådan rätt. För att en myndighet i ett sådant fall ska ha rätt till fortsatta besvär, förutsätts det att myndigheten representerar parten i ärendet, besvärsrätten uttryckligen föreskrivs i lag eller det anses finnas ett tillräckligt starkt allmänt intresse som myndigheten bevakar i ärendet.

Besvärstillstånd

Systemet med besvärstillstånd går ut på att besvärsmyndigheten meddelar ett avgörande i själva ärendet endast om den beviljar besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har inget allmänt system med besvärstillstånd. Tillstånd för ändringssökande kräver särskilda bestämmelser i en speciallag.

Någon särskild ansökan om besvärstillstånd behövs inte. Den som söker ändring ska i besvärsskriften också uppge sin åsikt om varför besvärstillstånd bör beviljas. Om besvärsmyndigheten inte beviljar besvärstillstånd, lämnas besvären utan prövning med motiveringen att en grund för att bevilja besvärstillstånd saknas.

Tillstånd ska beviljas, om

  • det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,
  • det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om
  • det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärsskrift

Förvaltningsbesvär kan endast anföras på laglighetsgrunder. Den som anför besvär måste uttryckligen kräva att beslutet ändras eller upphävs. Enbart ett yrkande om att beslutets laglighet bör prövas är inte ett tillräckligt specificerat yrkande. Om besvärstillstånd behövs i saken ska det i besvärsskriften anges varför besvärstillstånd bör beviljas.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska anges

  • det beslut i vilket ändring söks
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, och
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Besvärsmyndighetens prövningsrätt

När rättsmedlet är förvaltningsbesvär, begränsar principerna för den kommunala självstyrelsen inte besvärsmyndighetens prövningsrätt. I förvaltningsbesvär kan besvärsmyndigheten upphäva ett beslut också med hänvisning till en grund som den ändringssökande inte har åberopat. I förvaltningsbesvär kan besvärsmyndigheten dessutom ersätta ett felaktigt beslut med ett nytt beslut så att ärendet snabbare blir slutbehandlat. Av dessa orsaker är förvaltningsbesvär ett rättsmedel som på ett accentuerat sätt ger en individ rättsskydd.

Förvaltningsbesvär kan föregås av begäran om omprövning

Om omprövningsbegäran ska föregå förvaltningsbesvär ska detta föreskrivas i en speciallag. Då blir det möjligt att söka ändring genom besvär först när ett beslut har meddelats med anledning av en begäran om omprövning. Om omprövning inte begärs, förlorar parterna också möjligheten till ändringssökande genom besvär.

De allmänna bestämmelserna om omprövningsförfarandet i förvaltningslagen är sekundära till omprövningsbestämmelserna i speciallagar. Om det i en speciallag till exempel finns bestämmelser om tidsfristen för begäran om omprövning eller om omprövningsmyndigheten, ska dessa bestämmelser tillämpas i stället för bestämmelserna i förvaltningslagen.

 

Mer på webben

Handbok om sökande av ändringexternal link
Kommunförbundets bokhandel

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost