Teknik

Målet för den tekniska sektorn är att skapa en trivsam, sund och trygg livsmiljö i kommunen. Genom högklassiga kommunaltekniska tjänster garanteras kommuninvånarna och näringslivet en trygg och fungerande vardag. Tekniska sektorn tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • underhåll av gator och allmänna områden
  • byggherreverksamhet för byggnader och infrastruktur
  • smidig trafik
  • utveckling av verksamhetslokaler och fastighetsförvaltning
  • vattentjänster
  • avfallshantering 
     

Kommunernas verksamhetsmiljö och roll håller på förändras så att tyngdpunkten flyttas mot att, mer än tidigare, trygga service i stället för att producera service. Det ställs allt högre kvalitetskrav på servicen. Samtidigt förutsätts ökad kostnadsmedvetenhet och effektivitet. Lagstiftningen förutsätter att offentlig upphandling konkurrensutsätts. Därför har det uppkommit ett betydande privat utbud inom flera av kommunernas serviceområden.

De kommunalt anställdas pensionsavgång och omsättning kommer att vara omfattande under de närmaste åren på grund av deras åldersstruktur. Konkurrensen om kompetent och yrkesskicklig personal hårdnar och den utmaningen måste kommunerna anta.

Enheten Regioner och samhällen främjar verksamhetsmöjligheterna när det gäller att ordna kommunaltekniska tjänster för tekniska sektorn i kommunerna. Till verksamhetsområdet hör intressebevaknings-, utvecklings-, informations-, rådgivnings- och utbildningsuppgifter som är förknippade med de ovan nämnda tjänsterna och en större synlighet för kommunaltekniken.   ​

Avustuksen hakeminen uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen
Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman