Sammanträdesförfarande

I 12 kap. i kommunallagen föreskrivs det om det kommunala besluts- och förvaltningsförfarandet. Kommunallagens bestämmelser om ett organs sätt att fatta beslut, sammanträdets offentlighet, anföranden, beslutförhet, omröstning, val, avvikande mening och protokoll gäller samtliga organ (KomL 98–107 §). I övrigt bygger organens sammanträdesförfarande på bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

I kommunallagen finns bestämmelser om grunderna för fullmäktiges sammanträden. I kommunallagen föreskrivs om beredningen av fullmäktigeärenden, fullmäktiges sammanträden, ärenden som behandlas i fullmäktige och tillsynen över lagligheten i fullmäktiges beslut (93–96 §). Närmare bestämmelser om fullmäktiges sammanträdesförfarande ska ingå i förvaltningsstadgan.

 

Mera på webben

Kommunforbundet.fi

Förvaltningsstadga för kommunen
Avgiftsfri e-publikation (2021). Kommunförbundet, nätbokshandeln. 

 

Läs mer om dessa teman