Sammanträdesförfarande

I 12 kap. i kommunallagen föreskrivs det om det kommunala besluts- och förvaltningsförfarandet. Kommunallagens bestämmelser om ett organs sätt att fatta beslut, sammanträdets offentlighet, anföranden, beslutförhet, omröstning, val, avvikande mening och protokoll gäller samtliga organ (KomL 98–107 §). I övrigt bygger organens sammanträdesförfarande på bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

I kommunallagen finns bestämmelser om grunderna för fullmäktiges sammanträden. I kommunallagen föreskrivs om beredningen av fullmäktigeärenden, fullmäktiges sammanträden, ärenden som behandlas i fullmäktige och tillsynen över lagligheten i fullmäktiges beslut (93–96 §). Närmare bestämmelser om fullmäktiges sammanträdesförfarande ska ingå i förvaltningsstadgan.

 

Mera på webben

Mall för förvaltningsstadga för kommunen
Kommunförbundets publikation (2023)

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.