Sökande av ändring

Förvaltningstvistemål

Som förvaltningstvistemål kan man avgöra tvister som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligrättsligt rättsförhållande samt tvister som gäller förvaltningsavtal.

Som rättsmedel är besvär primärt i förhållande till förvaltningstvistemål. Om det är möjligt att söka ändring i ett myndighetsbeslut genom besvär, kan ärendet inte behandlas som en förvaltningstvist. Om ett ärende borde ha inletts som ett förvaltningstvistemål, har förvaltningsdomstolarna på tjänstens vägnar kunnat behandla ärenden som inkommit som besvär som förvaltningstvistemål.

Typiska förvaltningstvistemål är tvister om offentligrättslig betalningsskyldighet (återkrav, återbäring av obehörig vinst och annan återbäring av prestationer).

Som förvaltningstvistemål behandlas också bland annat tvister mellan kommunerna om ordnande av och kostnadsansvaret för social- och hälsovårdstjänster, tvister om ersättningar som baserar sig på samarbetsavtal mellan kommunerna och tvister om avtal mellan en kommun och en enskild om fullgörande av lagstadgade uppgifter.

HFD 22.8.2013/2616: I ett ärende som gällde kommunalt tillägg till stöd för hemvård av barn och som grundade sig på kommunens eget beslut var det inte fråga om en sådan förmån som avses i 21 § 1 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Bestämmelserna i nämnda paragraf om återkrav och verkställigheten av återkrav kunde inte tillämpas. Frågan om återkravet skulle handläggas som förvaltningstvistemål mellan kommunen och barnets vårdnadshavare. 

HFD 2012:121: Ett förvaltningsbeslut av en kommunal tjänsteinnehavare om återkrav av lön som utan grund betalats till en tidigare tjänsteinnehavare i kommunen utgjorde inte en sådan utsökningsgrund som avses i 2 kap. 2 § i utsökningsbalken. När den tidigare tjänsteinnehavaren inte hade anlitat sina lagstadgade möjligheter att söka ändring i beslutet enligt bestämmelserna i kommunallagen, var det nödvändigt för kommunen att trots att denna möjlighet att söka ändring annars var primär få sitt yrkande om återkrav av lönen prövat i den ordning som föreskrivs för förvaltningstvistemål.

HFD 6.11.2006/2940: Enligt grundavtalet för en samkommun för utbildning betalas till en medlemskommun som utträder ur samkommunen genom beslut av samkommunsstämman medlemskommunens andel av grundkapitalet eller en del av den. En utträdande medlemskommuns anspråk på ersättning för sin andel av grundkapitalet skulle prövas som ett förvaltningstvistemål.

Ett förvaltningstvistemål inleds genom en ansökan till förvaltningsdomstolen. Den som inleder ett förvaltningstvistemål bör vara part. I ansökningsskriften ska anges den åtgärd som yrkas samt grunderna för yrkandet. Båda parterna förutsätts kunna lägga fram sina yrkanden själva. Processen liknar alltså en civilprocess.

I förvaltningsdomstolens beslut i förvaltningstvistemål får ändring sökas genom förvaltningsbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Det finns inga bestämmelser i förvaltningsprocesslagen om en allmän tidsfrist inom vilken ett förvaltningstvistemål ska inledas. Den allmänna preskriptionstiden på tre år kan anses utgöra den allmänna tidsfristen för att inleda också förvaltningstvistemål. Detta gäller alltså om inte preskriptionstiden i någon annan lag ska tillämpas. Preskriptionstiden för en offentligrättslig avgift är fem år från ingången av året efter det år då fordran har påförts eller debiterats.

Riksdagens justitieombudsman konstaterade i sitt beslut (29.6.2007 Dnr 2055/4/05) att den som sökte ersättning borde ha upplysts om möjligheten att avgöra yrkandet gällande vårdersättning eller vårdarvode som ett förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. I sina motiveringar konstaterar JO att rättsskyddet inte är effektivt om vederbörande inte känner till de tillgängliga rättsmedlen. Myndigheten ska i samband med beslutet redogöra för att det är fråga om myndighetens ställningstagande i ärendet och att ärendet kan föras till förvaltningsdomstolen för att avgöras som ett förvaltningstvistemål, om man vill ha ett bindande och verkställbart beslut i ärendet.

 

Mer på webben

Handbok om sökande av ändringexternal link
Kommunförbundets bokhandel

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost