Korruption och etik

Arbete mot korruption

Kommunförbundet medverkar aktivt i arbetet mot korruption. Målet är att öka den etiska hållbarheten, transparensen och öppenheten i verksamheten och beslutsfattandet i kommunalförvaltningen. Kommunförbundet är medlem i Justitieministeriets samarbetsnätverk som arbetar mot korruption.

Länkar till Kommunförbundets material om arbete mot korruption och andra publikationer om temat finns på denna sida.

Definition av korruption och oetisk verksamhet

Med korruption avses missbruk av makt och inflytande. Enligt en bredare definition kan korruption vara lagstridig, förkastlig och oetisk verksamhet. Korruption kan förekomma till exempel i form av

 • missbruk av tjänsteställning samt att ge, begära och ta emot mutor och ge löften om mutor
 • bedrägeri, förskingring, stöld och missbruk av gemensamma medel
 • hot och tvång genom våld
 • missbruk av konfidentiell information
 • favorisering och favoritsystem
 • kringgående av lagar och bestämmelser
 • förvanskning av fakta
 • olaglig uppföljning och övervakning
 • försummelse av skyldigheter och fördröjning av ärenden
 • skydd och hemlighållande av dålig förvaltning
 • likgiltigt ledningsarbete
 • orättvisa och osakliga metoder gentemot anställda.

Korruption inom kommunsektorn i Finland

Enligt internationella mätningar är Finland ett land med låg korruption. Tunga korruptionsformer är sällsynta.

I Finland är korruption vanligast i politiken, ekonomin och den offentliga förvaltningen. Typiska former av korruption är

 • favorisering
 • bäste broder-nätverk
 • missbruk av förtroendeställning
 • brott mot tjänsteplikt

De primära riskområdena för korruption anses vara

 • byggbranschen
 • offentlig upphandling och anbudsförfaranden
 • samhällsplanering
 • det politiska beslutsfattandet
 • parti- och valfinansiering.

Anvisningar och övriga publikationer

Läs mer

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Jurist

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Juridiska enheten, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • beslutsfattande och ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruption
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin