Övriga organ i kommunen

Revisionsnämnden

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen.
 

När fullmäktiges mandattid inleds i början av juni under valåret (2021 undantagsvis i augusti) ska den nya revisionsnämnden som utses samma månad utvärdera hela den inledda räkenskapsperioden. Med tanke på tidsplanen finns det skäl, i synnerhet i större kommuner, att den gamla revisionsnämnden bereder utvärderingsplanen och utvärderingarna. Men det är den nya revisionsnämnden som godkänner den slutliga utvärderingsplanen.

Revisionsnämndens och revisorernas uppdrag fortsätter tills revisionen av mandattidens sista hela räkenskapsperiod är slutförd. Tidpunkten är i allmänhet första behandlingen av bokslutet och revisionsberättelsen i fullmäktige. 

Ledamöter

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter revisionsnämnden ska ha. För ledamöterna utses personliga ersättare. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Fullmäktige kan besluta att alla ledamöter ska vara fullmäktigeledamöter och det ska då framgå av förvaltningsstadgan.

Uppgifter

Revisionsnämnden bereder i kommunstyrelsens ställe för fullmäktige de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionsnämndens beredningsansvar utgör ett undantag från kommunstyrelsens beredningsansvar.

Revisionsnämndens viktigaste uppgift är att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt samt bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit.

Revisionsnämnden ska också bereda upphandlingen av revisionstjänster för beslut i fullmäktige och se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden ska övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga. Nämndens bedömning är en utvärdering av hur kommunstyrelsen, kommunens övriga myndigheter och kommunens dottersammanslutningar har lyckats uppfylla fullmäktiges ambitioner.  

Kommunstyrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.