Sysselsättning

Kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstödet

Den senaste tillgängliga uppföljningen av arbetsmarknadsstödet gäller mottagare av arbetsmarknadsstöd och deras deltagande i aktiveringsåtgärder från år 2011. Uppgifterna finns på Folkpensionsanstaltens webbplats www.kela.fi/web/sv/statistikdatabasen-Kelasto. Här finns också uppgifter om kommunernas delfinansiering av arbetsmarknadsstödet.

Kommunernas delfinansiering av arbetsmarknadsstödet

Folkpensionsanstalten har till sin statistiska databas Kelasto lagt till en funktion med hjälp av vilken man kan uppskatta hur förändringarna i arbetsmarknadsstödet påverkar kostnaderna på kommunnivå.

Av rapporterna framgår nu också andelen arbetslösa som fått arbetsmarknadsstöd 300–499 dagar respektive över 1 000 dagar. Distinktionen behövs eftersom kommunen finansierar 50 procent av stödet till arbetslösa som fått arbetsmarknadsstöd 300–499 dagar. I fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd 1 000 dagar eller mer höjs kommunens finansieringsandel från 50 till 70 procent.

Arbetsmarknadsstödet är i genomsnitt cirka 703 euro per månad utan barnförhöjning.

I samband med budgetförhandlingarna beslutade regeringen kompensera kommunerna för de kostnader som reformen medför. Kompensationen uppgår till 75 miljoner euro och den sker genom en ändring av samfundsskatteandelen till kommunernas förmån. Kompensationen kommer troligen att kanaliseras till kommunerna via statsandelssystemet i proportion till kommunernas delfinansiering av arbetsmarknadsstödet. 

Läs mer om dessa teman