Samarbete mellan kommuner och samkommuner

Gemensam tjänst

Enligt 53 § i kommunallagen kan kommunerna och samkommunerna genom överensstämmande beslut inrätta en gemensam tjänst. Tjänsteinnehavaren står då i tjänsteförhållande till alla kommuner och samkommuner i fråga.

De kommuner och samkommuner som deltar i arrangemanget ska åtminstone komma överens om vilken kommun eller samkommun som ansvarar för fullgörandet av arbetsgivarens förpliktelser samt om grunderna för kostnaderna och fördelningen av dem.

Gemensamma tjänster har inrättats exempelvis för skötseln av olika inspektions- och tillsynsuppgifter, exempelvis som byggnadsinspektör eller hälsoinspektör. Kommunen kan också ha andra gemensamma tjänster.

Ändringssökande i tjänsteinnehavarens beslut

Ändring söks i beslut av den gemensamma tjänsteinnehavaren på samma sätt som man skulle söka ändring i beslut av en tjänsteinnehavare i kommunen. En omprövningsbegäran eller besvär i fråga om ett beslut av en tjänsteinnehavare behandlas i enlighet med de förfarandebestämmelser och i den domstol som är behörig i den kommun som beslutet gäller.

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.