God förvaltningssed och ledning i kommunkoncernen

Med god förvaltningssed och ledning (corporate governance) avses i allmänhet ett bolags förvaltnings- och styrsystem som definierar företagsledningens, dvs. styrelsens och verkställande direktörens roller, skyldigheter och relationer till aktieägarna.

Kommunförbundets styrelse godkände 29.10.2009 en rekommendation om god förvaltning och ledning i kommunkoncernen (corporate governance). Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna enligt riktlinjerna i rekommendationen beslutar utveckla en god förvaltningssed och ledning inom kommunkoncernen och i de dotterbolag som hör till koncernen. Kommunförbundet har för avsikt att ge ut en uppdaterad rekommendation om god förvaltningssed och ledning i kommunkoncernen. I rekommendationen beaktas den nya kommunallagens bestämmelser om kommunkoncerner och koncernstyrning.

I kommunallagen finns det bestämmelser som kommunkoncernen. Hur en kommunkoncern definieras har betydelse för bland annat

  • fullmäktiges målsättning
  • koncernledningens uppgifter
  • jävsbestämmelserna
  • upprättandet av koncernbokslutet
  • verksamhetsberättelsen
  • dotterbolagens skyldighet att lämna ut uppgifter och
  • revisionsnämndens och revisorns uppgifter.

Rekommendationen om god förvaltningssed och ledning kompletterar bland annat de förfaranden som grundar sig på kommunallagen och aktiebolagslagen samt kommunernas koncerndirektiv.

Syftet med rekommendationen är att förenhetliga koncernstyrningen i fråga om dotterbolagens lednings- och förvaltningspraxis och på sätt säkerställa sunda affärsprinciper, tillräcklig öppenhet, korrekta resultatuppgifter samt adekvat intern kontroll och riskhantering för dotterbolagen. Med hjälp av rekommendationen kan man säkerställa att kommunens egendom sköts på ett ändamålsenligt, tillförlitligt och effektivt sätt och så att kommunkoncernens fördel som helhet tryggas.

Skillnaderna mellan kommunkoncernerna måste beaktas

Det förekommer stora skillnader mellan olika kommunkoncerner i fråga om storlek och affärsverksamhetens omfattning. Varje kommun måste därför utgående från sina egna premisser bedöma i vilken omfattning rekommendationen om god förvaltning och ledning går att tillämpa i ägarstyrningen och förvaltningen av kommunens dotterbolag.

Rekommendationen har utarbetats i första hand med tanke på dotterbolag som är särskilt betydelsefulla för kommunkoncernen för att de har en omfattande affärsverksamhet eller en särskild samhällsuppgift. Varje enskild kommunkoncern bör beakta detta när koncernen utarbetar rekommendationer om god förvaltning och ledning för sina dotterbolag. Dotterbolagen ska sin verksamhet följa de principer i rekommendationerna som dotterbolagen har godkänt.

Läs mer om ägarpolitik och koncernstyrning:

Koncernstyrning och ägarpolitik

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.