Nätverksprojekt för strategisk ledning av SDG-målen i städer

I nätverksprojektet för strategisk ledning av SDG-målen i städer medverkade de sex största städerna i Finland: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo. Projektpartner är Nylands förbund, statsrådets kansli, sekretariatet och kommissionen för hållbar utveckling, Arbets- och näringsministeriet samt Miljöministeriet. 

Syftet med projektet är att stödja de sex största städerna i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda2030 på lokal nivå samt att bidra till sådana förändringar i attityder och verksamhetskulturer som krävs för hållbarhetsomställningen. Ambitionen med nätverksprojektet är att de sex städernas ledning ska vara hållbar och långsiktig under följande fullmäktigeperiod. Syftet är också att öka de förtroendevaldas, den professionella ledningens och personalens förmåga att förstå och genomföra hållbar utveckling.

De sex största städerna har ett mångsidigt samarbete med intressentgrupper på nationell nivå. Städerna är också inflytelserika och synliga partner i den globala referensramen för hållbar utveckling. Projektet främjar det nationella och internationella samarbetet och samutvecklingen i hållbarhetsarbetet.

De sex städerna har inom ramen för nätverksprojektet gemensamt utvecklat helhetsinriktade ledningsmodeller för hållbarhetsledning och konkreta ledningsverktyg. Resultaten av samutvecklingen är tillgängliga för hela kommunsektorn kostnadsfritt på nätverksprojektets webbplats.

Nätverksprojektet som samordnats av Kommunförbundet och finansierats av Arbets- och näringsministeriet inledde sin verksamhet i november 2021. Under 2024–2025 fortsätter nätverksprojektet med finansiering av Kommunförbundet och de sex största städerna.
 

Rådgivningsvideo på svenska


Rådgivningsvideo på finska

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.