Kommunerna, bolagen och marknaden

Statligt stöd

De stöd som kommunerna beviljar företag omfattas av Europeiska unionens regler om statligt stöd. Reglerna gäller samtliga åtgärder genom vilka den offentliga sektorn beviljar företag stöd eller andra förmåner. 

I fråga om reglerna om statligt stöd har det ingen betydelse om det är fråga om ett privat eller ett offentligt ägt företag. Reglerna om statligt stöd tillämpas också på företag som ägs av kommuner och samkommuner. Eftersom statliga stöd i princip är förbjudna, krävs det en godtagbar grund för att stöd ska kunna beviljas. Dessutom ska de detaljerade procedurbestämmelserna iakttas när stödet beviljas. 

Definitionen på företag är inte kopplad till den nationella bolagslagstiftningen

Utgående från etablerad rättspraxis beaktas och bedöms EU:s regler om statligt stöd också i samband med kommunalbesvär. Kommunförbundet anser I reglerna om statligt stöd anses alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet vara företag oavsett deras juridiska form. Som ekonomisk verksamhet betraktas tillhandahållande av varor eller tjänster på marknaden.

Bedöm och utred redan i beredningsskedet

Utgående från etablerad rättspraxis beaktas och bedöms EU:s regler om statligt stöd också i samband med kommunalbesvär. Kommunförbundet anser det därför vara viktigt att kommunerna och samkommunerna känner till inte bara bestämmelserna om kommunens kompetens utan också reglerna om statligt stöd när de bereder och fattar beslut om stödåtgärder och att reglerna tillämpas rätt.

Det är viktigt att kommunerna i tid beaktar statstödsreglerna också när de planerar och använder näringspolitiska instrument.

Beakta reglernas juridiska betydelse

Ett förfarande som strider mot EU:s regler om statligt stöd är inte bara ett procedurfel (KomL 135 §). Ett förbjudet statligt stöd kan återkrävas av stödmottagaren med ränta. Också de företag som får offentligt stöd har skäl att försäkra sig om att stödet är förenligt med reglerna om statligt stöd och att rätt förfarande tillämpats när stödet beviljats.

Principerna för statliga stöd som beviljas företag fastställs i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. *)

*********

*) genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1.12.2009, ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, vilket nu går under namnet fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Principerna för statligt stöd som beviljas företag reglerades fram till 30.11.2009 i artiklarna 87–89 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. I och med Lissabonfördraget regleras de fr.o.m. 1.12.2009 i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Läs mer

Mer på webben

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Pirkka-Petri Lebedeff

Förnamn
Pirkka-Petri
Efternamn
Lebedeff
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2773
Mobiltelefon
+358 500 482 016
Ansvarsområden
 • kommunkoncernen och dess styrning
 • kommunerna och marknaden
 • konkurrensneutralitet
 • bolagsrätt
 • avtalsrätt
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • konkursrätt
 • handledning och rådgivning som gäller rättegångar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • EU:s statliga stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling