Statligt stöd

Anvisningar

På denna sida hittar du inhemska anvisningar och EU-anvisningar om reglerna för statligt stöd.

Inhemska anvisningar

Lagstiftning

Kommunallagen, 15 kap., Kommunens verksamhet på marknaden
Finlex

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den
Finlex

Nationell lagstiftning om statligt stöd på Arbets- och näringsministeriets sidor
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Företagsstödsdelegationen
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Anvisningar

EU:s regler om statligt stöd
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Aktuellt om EU:s statsstödsregler
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

EU:s regler om statligt stöd (Arbets- och näringsministeriets broschyr 2014)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Stöd av mindre betydelse (de minimis–stöd)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Opas de minimis -tuista (2018, pdf)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi
(Den svenska översättningen av vår de minimis guide kommer att publiceras under våren 2018)

Den allmänna gruppundantagsförordningen
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Ny anmälningspraxis om ARA-bostadstomter
Kommunförbundet (21.9.2018)

Kommunens borgen för ARA-bostadsproduktion
Finskspråkig anvisning för kommunerna. ARA, Statskontoret, Kommunförbundet 15.11.2019 (pdf)

Promemoria (4.11.2015) EU:n valtiontukisääntöjen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmästä
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Nationella allmänna förutsättningar för företagsstöd
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

EU-regler och anvisningar från kommissionen

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (pdf, 2016)
EU-kommissionen, Eur-lex

Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader (pdf, 1997)
Upphävd 2016. Ersatt av EU-kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (ovan) Eur-lex

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt
stöd i form av garantier (pdf)
Eur-lex

A. Treaty Provisions on State Aid (pdf)
Artiklar om statligt stöd enligt Lissabonfördraget (på engelska), ec.europa.eu

State Aid
EU-kommissionens webbplats om statligt stöd (på engelska) ec.europa.eu

Föreläsningsmaterial (nedan, på finska)

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.