Projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete

Finlands Kommunförbund rf har beviljats specialstöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla ungdomsarbetet på nationell nivå. I projektet som genomförs 2021–22 utvecklas informationsproduktionen inom det kommunala ungdomsarbetet.

Det kommunala ungdomsarbetet är det största i sitt slag och når de flesta men informationen om arbetet är splittrat och delvis bristfälligt. Det behövs information i olika form om ungdomsarbetet för att kunna synliggöra kommunernas arbete och verksamhet. Dokumentationen och statistikföringen ger möjlighet att leda det kommunala ungdomsarbetet med bättre kunskap. Förfarandet kan också förbättra ungdomsarbetets effekt samt bedömningen av det både på det lokala och nationella planet.

Den första versionen av systemet blev klar i februari! Kommunerna kan ta systemet i bruk enligt egen tidsplan. Systemet är avgiftsfritt! 

Öppna alla

Projektets mål

Utvecklingsprojektet skapar ett avgiftsfritt dokumentationssystem, ett elektroniskt verktyg, som möter kommunernas behov att dokumentera och statistikföra ungdomsarbetet. Genom projektet utvecklas informationsproduktionen inom det kommunala ungdomsarbetet. Systemet ska hjälpa kommunerna att sätta ord på och statistikföra sitt ungdomsarbete, så att det blir enklare att kommunicera om arbetet med beslutsfattare och andra intressentgrupper.

Dokumentationssystemet samlar information om det lokala ungdomsarbetet och verksamheten samt nyckeltal som hänför sig till organiseringen av verksamheten. På basis av de lokala uppgifterna samlas kunskap på nationell nivå om ungdomsarbetets verksamhetsbetingelser, dess innehåll, målgruppen och hur arbetet är organiserat. Med hjälp av informationen kan man påverka utvecklingen av ungdomsarbetet, kvaliteten och finansieringen samt den service som ungdomarna får och skapar. Systemet producerar information om resursanvändningen inom ungdomsarbetet och vad ungdomarna tyckt om servicen de fått och om de aktiviteter de skapat själva.

Målgrupp

Det är första hand tänkt att anställda, planerare och chefer inom det kommunala ungdomsarbetet ska använda systemet producera information.  Målet är att systemet används i olika stora kommuner runt om i landet.

Den producerade informationen kommer att vara till nytta både för de aktiva användarna av systemet och på nationell nivå för sakkunniga, forskare, tjänstemän, politiska beslutsfattare samt de aktörer som finansierar ungdomsarbetet.

Uppgifter som samlas in

Dokumentationssystemet beskriver det kommunala ungdomsarbetet och dess verksamhet kvantitativt och kvalitativt. I systemet noteras var, hur och på vilket sätt ungdomsarbetet genomförs. Utöver informationen som beskriver verksamheten samlas uppgifter om ordnandet av det kommunala ungdomsarbetet och tillgängliga resurser.

Genom den lokala dokumentationen skapas jämförelse- och volymdata på nationell nivå. Det mångskiftande ungdomsarbetet, som sker i olika miljöer och på olika sätt på det lokala planet kan inte som sådant hanteras på nationell nivå, och därför behövs ett särskilt definitions- och utvecklingsarbete i samarbete med kommunerna.  De nationella nyckeltal som tas fram är användbara också i beslutsfattandet på det lokala planet.

Aktiv användning av systemet synliggör kompetensen hos de anställda inom ungdomsarbetet. Med hjälp av informationen kan man lyfta fram och utveckla ny praxis. Resultaten av utvecklingsarbetet kan användas i enskilda kommuner eller inom ungdomsarbetet i sin helhet. Dokumentationen ger också information om ungdomarna, om deras aktiviteter på eget initiativ, engagemang och kreativitet.

Samarbetspartner

Systemet utvecklas i samarbete med olika stora kommuner. Kommunerna har en viktig roll i att definiera de uppgifter som samlas in. I samarbetet med kommunerna betonas systemets lokala användbarhet. Kommunerna har också en bred representation i projektets styrgrupp. När systemet tagits i bruk ansvarar de anställda inom ungdomsarbetet för att informationen införs.

Till projektets samarbetspartner hör också regionförvaltningsverken, kompetenscentren för ungdomsarbete samt forsknings- och utvecklingsorganisationerna inom ungdomssektorn.

Vincit Oyj ansvarar för systemets tekniska utveckling.

Projektets förlopp

Arbetet med utvecklingen av dokumentationssystemet inleddes i januari 2021. Den första versionen av systemet blev klar i februari 2022. Kommunerna kan ansluta sig till det avgiftsfria systemet i sin egen takt. Kommunförbundet ordnar utbildning för användarna och användarstöd finns att tillgå under hela projektet, det vill säga till slutet av 2022.

Projektets insatsområden under 2022 är förankring och etablering av systemet i kommunerna. Systemet kommer dessutom att vidareutvecklas under 2022. Det kommer att förses med en funktion som tillåter respons från ungdomar som använder tjänsterna.

Pauliina Lahtinen

Projektarbetare
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2290, +358 50 401 9159
Ansvarsområden
  • Projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete
  • Utbildning och kommunikation om ungDo-systemet

Tiina Pohjanen

Projektchef
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Ansvarsområden
  • projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete
  • projektet Kommuninformation om kultur – informationsunderlag för kommunernas kulturverksamhet