Projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete

I februari 2022 blev det kommunala systemet för dokumentation av ungdomsarbete (ungDo) klart att tas i bruk i kommunerna. Cirka 130 kommuner av olika storlek har redan börjat använda systemet!

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Regionförvaltningsverket (RFV) och Kommunförbundet har haft en diskussion om fortsättningen av nuoDo efter projektperioden. Regionförvaltningsverket förbereder en överföring som innebär att nuoDo från början av nästa år (2025) förvaltas av ett informationsteam vid RFV. Detta kommer sannolikt inte att leda till några förändringar i användningen av systemet för kommunerna. Vi informerar närmare om överföringen senare.

Överföringen garanterar att nuoDo förblir gratis och att utvecklingsarbetet fortsätter. I år (2024) kommer Kommunförbundet att utveckla systemet enligt överenskommelse och i enlighet med projektplanen."

Hör av dig om också din kommun är intresserad av att ta i bruk systemet! Systemet och användningen av det är avgiftsfritt. Innan utbildningen inleds och systemet tas i bruk behövs ett avtal mellan kommunen och Kommunförbundet om användning av systemet. Avtalsmodeller får du av Pauliina som fortsätter som projektchef och ansvarar för utbildning och användarstöd.

I tjänsten nuorisotilastot.fi, som upprätthålls av regionförvaltningsverken, finns nu en öppen statistiksida om data som samlats i ungDo/nuoDo. Om du vill att din kommuns statistik ska synas i avsnittet Kommun, vänligen kontakta Ruth Bamming (ruth.bamming(at)avi.fi) eller Pauliina (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.)

 

ungDo, utbildning och respons

Utbildningen i ungDo-systemet fortsätter under 2023–2024. Vi välkomnar förslag på tidpunkter för utbildningarna. Ta kontakt! 

Vi samlar in respons om ungDo-utbildningarna, anvisningarna och systemet i övrigt. Lämna respons och utvecklingsförslag via denna länk. 

Nästa svensk ungDo-utbildning 31.5. kl 12.30-14.30 (Teams) Anmäl dig till Pauliina! 

ungDo-användarstöd

Användarstöd och introduktion i användningen erbjuds också under den kommande projektperioden! Ta kontakt om du behöver stöd eller vägledning i användningen av systemet! 

På ungDo -kliniken du kan få användarsupport och höra om nya uppdateringar av systemet. Välkommen till linjen! (på finska)

ungDo -kliniken

PE 17.5. klo 14-14.45

Liity kokoukseen nyt

 

Ma 27.5. klo 13-13.45

Liity kokoukseen nyt

Öppna alla

Projektets mål

Utvecklingsprojektet tog fram ett avgiftsfritt elektroniskt system som möter kommunernas behov av att dokumentera och statistikföra ungdomsarbetet. Genom projektet utvecklas informationsproduktionen inom det kommunala ungdomsarbetet. Systemet ska hjälpa kommunerna att sätta ord på och statistikföra sitt ungdomsarbete, så att det blir enklare att kommunicera om arbetet med beslutsfattare och andra intressentgrupper.

Dokumentationssystemet samlar information om det lokala ungdomsarbetet och verksamheten samt nyckeltal som hänför sig till organiseringen av verksamheten. På basis av de lokala uppgifterna samlas kunskap på nationell nivå om ungdomsarbetets verksamhetsbetingelser, dess innehåll, målgruppen och hur arbetet är organiserat. Med hjälp av informationen kan man påverka utvecklingen, kvaliteten och finansieringen inom ungdomsarbetet samt den service som ungdomarna får och skapar. Systemet producerar information om resursanvändningen inom ungdomsarbetet och vad ungdomarna tyckt om servicen de fått och om de aktiviteter de skapat själva.

Målgrupp

Det är första hand tänkt att anställda, planerare och chefer inom det kommunala ungdomsarbetet ska använda systemet producera information.  Målet är att systemet används i olika stora kommuner runt om i landet.

Den producerade informationen kommer att vara till nytta både för de aktiva användarna av systemet och på nationell nivå för sakkunniga, forskare, tjänstemän, politiska beslutsfattare samt de aktörer som finansierar ungdomsarbetet.

Uppgifter som samlas in

Dokumentationssystemet beskriver det kommunala ungdomsarbetet och dess verksamhet kvantitativt och kvalitativt. I systemet noteras var, hur och på vilket sätt ungdomsarbetet genomförs. Utöver informationen som beskriver verksamheten samlas uppgifter om ordnandet av det kommunala ungdomsarbetet och tillgängliga resurser.

Genom den lokala dokumentationen skapas jämförelse- och volymdata på nationell nivå. Det mångskiftande ungdomsarbetet, som sker i olika miljöer och på olika sätt på det lokala planet kan inte som sådant hanteras på nationell nivå, och därför behövs ett särskilt definitions- och utvecklingsarbete i samarbete med kommunerna.  De nationella nyckeltal som tas fram är användbara också i beslutsfattandet på det lokala planet.

Aktiv användning av systemet synliggör kompetensen hos de anställda inom ungdomsarbetet. Med hjälp av informationen kan man lyfta fram och utveckla ny praxis. Resultaten av utvecklingsarbetet kan användas i enskilda kommuner eller inom ungdomsarbetet i sin helhet. Dokumentationen ger också information om ungdomarna, om deras aktiviteter på eget initiativ, engagemang och kreativitet.

Samarbetspartner

Systemet utvecklas i samarbete med olika stora kommuner. Kommunerna har en viktig roll i att definiera de uppgifter som samlas in. I samarbetet med kommunerna betonas systemets lokala användbarhet. Kommunerna har också en bred representation i projektets styrgrupp. När systemet tagits i bruk ansvarar de anställda inom ungdomsarbetet för att informationen införs.

Till projektets samarbetspartner hör också regionförvaltningsverken, kompetenscentren för ungdomsarbete samt forsknings- och utvecklingsorganisationerna inom ungdomssektorn.

Vincit Oyj ansvarar för systemets tekniska utveckling.

Projektets förlopp

Utvecklingen av systemet för dokumentation av ungdomsarbete ungDo inleddes i januari 2021 och första versionen av systemet blev klar i februari 2022. Systemet ungDo är nu klart att tas i bruk i och kommunerna kan börja använda det avgiftsfria systemet i sin egen takt.

Kommunförbundet ordnar introduktionskurser och erbjuder användarstöd.

Projektets fokus under 2023 och 2034 är förankring och etablering av systemet samt vidareutveckling av befintliga funktioner i systemet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information