Projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete

I februari 2022 blev det kommunala systemet för dokumentation av ungdomsarbete (ungDo) klart att tas i bruk i kommunerna. Cirka 120 kommuner av olika storlek har redan börjat använda systemet!

Finlands Kommunförbund rf har beviljats Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för fortsatt utveckling och förankring av ungDo-systemet under 2023–2024. Vi fortsätter att utveckla ungDo i samarbete med kommunerna och erbjuder användarstöd och utbildning.

Hör av dig om också din kommun är intresserad av att ta i bruk systemet! Systemet och användningen av det är avgiftsfritt. Innan utbildningen inleds och systemet tas i bruk behövs ett avtal mellan kommunen och Kommunförbundet om användning av systemet. Avtalsmodeller får du av Pauliina som fortsätter som projektchef och ansvarar för utbildning och användarstöd.

ungDo, utbildning och respons

Utbildningen i ungDo-systemet fortsätter under 2023–2024. Vi välkomnar förslag på tidpunkter för utbildningarna. Ta kontakt! 

Välkommen till ungDo (nuoDo) utbildning torsdag 1 februari 2024 kl. 13-15.

På utbildningen går vi igenom hela systemet utgående från perspektivet för användarrollen som "kommunens administratör". Du får åtkomsten till systemet från systemadministratören (Kommunförbundet, Pauliina) när kommunen är klar med ungDo -avtalet. Kommunens administratör spelar en viktig roll för den egna kommunen, bland annat när det gäller att skapa och uppdatera de anställdas användarnamn och uppdatera uppgifterna i den egna kommunen.

Kommunens administratörer ansvarar också för att systemet används korrekt samt för gemensamma registreringsmetoder och användarhanteringen i den egna kommunen. Kommunens administratör kan skapa och redigera kommunens egna innehållskategorier och kommunuppgifter.

I utbildningen kan man också delta i användarrollen för "anställd i kommunen"

Utbildningen hålls av Minna Lindberg (Kommunförbundet). Om du vill ha tillgång till en avtalen, vänligen kontakta Minna eller Pauliina. 

länken till utbildningen Ingen föranmälan krävs!

 

Vi samlar in respons om ungDo-utbildningarna, anvisningarna och systemet i övrigt. Lämna respons och utvecklingsförslag via denna länk. 

ungDo-användarstöd

Användarstöd och introduktion i användningen erbjuds också under den kommande projektperioden! Ta kontakt om du behöver stöd eller vägledning i användningen av systemet!

Öppna alla

Projektets mål

Utvecklingsprojektet tog fram ett avgiftsfritt elektroniskt system som möter kommunernas behov av att dokumentera och statistikföra ungdomsarbetet. Genom projektet utvecklas informationsproduktionen inom det kommunala ungdomsarbetet. Systemet ska hjälpa kommunerna att sätta ord på och statistikföra sitt ungdomsarbete, så att det blir enklare att kommunicera om arbetet med beslutsfattare och andra intressentgrupper.

Dokumentationssystemet samlar information om det lokala ungdomsarbetet och verksamheten samt nyckeltal som hänför sig till organiseringen av verksamheten. På basis av de lokala uppgifterna samlas kunskap på nationell nivå om ungdomsarbetets verksamhetsbetingelser, dess innehåll, målgruppen och hur arbetet är organiserat. Med hjälp av informationen kan man påverka utvecklingen, kvaliteten och finansieringen inom ungdomsarbetet samt den service som ungdomarna får och skapar. Systemet producerar information om resursanvändningen inom ungdomsarbetet och vad ungdomarna tyckt om servicen de fått och om de aktiviteter de skapat själva.

Målgrupp

Det är första hand tänkt att anställda, planerare och chefer inom det kommunala ungdomsarbetet ska använda systemet producera information.  Målet är att systemet används i olika stora kommuner runt om i landet.

Den producerade informationen kommer att vara till nytta både för de aktiva användarna av systemet och på nationell nivå för sakkunniga, forskare, tjänstemän, politiska beslutsfattare samt de aktörer som finansierar ungdomsarbetet.

Uppgifter som samlas in

Dokumentationssystemet beskriver det kommunala ungdomsarbetet och dess verksamhet kvantitativt och kvalitativt. I systemet noteras var, hur och på vilket sätt ungdomsarbetet genomförs. Utöver informationen som beskriver verksamheten samlas uppgifter om ordnandet av det kommunala ungdomsarbetet och tillgängliga resurser.

Genom den lokala dokumentationen skapas jämförelse- och volymdata på nationell nivå. Det mångskiftande ungdomsarbetet, som sker i olika miljöer och på olika sätt på det lokala planet kan inte som sådant hanteras på nationell nivå, och därför behövs ett särskilt definitions- och utvecklingsarbete i samarbete med kommunerna.  De nationella nyckeltal som tas fram är användbara också i beslutsfattandet på det lokala planet.

Aktiv användning av systemet synliggör kompetensen hos de anställda inom ungdomsarbetet. Med hjälp av informationen kan man lyfta fram och utveckla ny praxis. Resultaten av utvecklingsarbetet kan användas i enskilda kommuner eller inom ungdomsarbetet i sin helhet. Dokumentationen ger också information om ungdomarna, om deras aktiviteter på eget initiativ, engagemang och kreativitet.

Samarbetspartner

Systemet utvecklas i samarbete med olika stora kommuner. Kommunerna har en viktig roll i att definiera de uppgifter som samlas in. I samarbetet med kommunerna betonas systemets lokala användbarhet. Kommunerna har också en bred representation i projektets styrgrupp. När systemet tagits i bruk ansvarar de anställda inom ungdomsarbetet för att informationen införs.

Till projektets samarbetspartner hör också regionförvaltningsverken, kompetenscentren för ungdomsarbete samt forsknings- och utvecklingsorganisationerna inom ungdomssektorn.

Vincit Oyj ansvarar för systemets tekniska utveckling.

Projektets förlopp

Utvecklingen av systemet för dokumentation av ungdomsarbete ungDo inleddes i januari 2021 och första versionen av systemet blev klar i februari 2022. Systemet ungDo är nu klart att tas i bruk i och kommunerna kan börja använda det avgiftsfria systemet i sin egen takt.

Kommunförbundet ordnar introduktionskurser och erbjuder användarstöd.

Projektets fokus under 2023 och 2034 är förankring och etablering av systemet samt vidareutveckling av befintliga funktioner i systemet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information