Val

Kommunalval

Kommunalval hålls vart fjärde år den tredje söndagen i april. Om påsken infaller samma söndag blir valdagen söndagen före påsk.

Enligt lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval förrättas kommunalvalet 13.6.2021. Fullmäktiges mandattid börjar 1.8.2021 och fortsätter till utgången av maj 2025.

Justitieministeriet är högsta valmyndighet och har det allmänna ansvaret för förrättandet av valet.

I kommunalvalet väljer kommunens invånare fullmäktige som är kommunens högsta organ. I kommunallagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige bestämmer om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige inte fattar beslut om antalet fullmäktigeledamöter, väljs det i kommunallagen angivna minimiantalet ledamöter, som bestäms enligt kommunens invånarantal.

Det senaste kommunalvalet på fastlandet förrättades 9.4.2017. De nyinvalda fullmäktigeledamöterna inledde sin mandattid 1.6.2017.

Lagstiftningen

Den första lagen om kommunalval utfärdades 1917 och det första kommunalvalet hölls året därpå. Den viktigaste lagen är numera vallagen (714/1998) där bestämmelser om alla val har samlats.

Bestämmelser om rösträtt och valbarhet vid kommunalval finns i kommunallagen.

Läs mer

Cirkulär

Läs också:

Mer på webben

Läs mer om dessa teman