Val

Kommunalval

Kommunalval förrättas vart fjärde år den tredje söndagen i april, samtidigt som välfärdsområdesvalet. Om påsken infaller samma söndag blir valdagen söndagen före påsk.

Kommunalvalet 2021 förrättades 13.6.2021. Fullmäktiges mandatperiod inleddes 1.8.2021 och pågår fram till slutet av maj 2025.

Justitieministeriet är högsta valmyndighet och har det allmänna ansvaret för förrättandet av valet.

Fullmäktige, kommunens högsta organ

I kommunalvalet väljer kommunens invånare fullmäktige som är kommunens högsta organ. I kommunallagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige fattar beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige inte fattar beslut om antalet fullmäktigeledamöter, väljs det i kommunallagen angivna minimiantalet ledamöter, som bestäms enligt kommunens invånarantal.

Lagstiftning

Den första lagen om kommunalval utfärdades 1917 och det första kommunalvalet hölls året därpå. Den viktigaste lagen är numera vallagen (714/1998) där bestämmelser om alla val har samlats.

Kommunalvalet är det viktigaste valet för kommunerna också med tanke på att kommunens egen centralvalnämnd är den främsta valmyndigheten i dessa val i enlighet med vallagen.

Bestämmelser om rösträtt vid kommunalval och valbarhet till fullmäktige finns i kommunallagen.

Den finska benämningen för kommunalval ’kunnallisvaalit’ ändrades 1.5.2015 till ’kuntavaalit’.

Valbarhet

Allmän information om valbarhet och hemkommun finns på vår webbplats.
 

Läs mer

Cirkulär

Läs mer

Läs mer på webben

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.