Förändring genom förnyelse

 

I och med regeringens pågående reformer står kommunerna och landskapen inför en exceptionellt stor förändring. De kommande åren förutsätter kraftfull förändringshantering. Prognostisering, innovation, försök och utveckling är metoder för att förnya kommunernas verksamhet i samband med förändringarna.

Förnyelse

Prognostisering är framtidssamarbete mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram åsikter och kunskap för att stöda beslutsfattande och utveckling under en kort, medellång och lång tidsintervall. Prognostisering är en process som samlar aktörerna, gör dem delaktiga och inleder verksamheten. Kunskap om framtiden kan skaffas med hjälp av olika prognostiserande indikatorer, såsom svaga signaler, drivkrafter för förändring, trender, megatrender, scenarier och framtidsbilder. Exempel på prognostiseringar som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets Framtidsbilder av kommunerna - och Finansministeriets prognostiseringsarbete Framtidens kommun.

En innovation är en ny idé som tagits i bruk och producerar mervärde för användaren. Innovationer kan delas in i till exempel produkt- och serviceinnovationer, processinnovationer och systematisk innovation som omfattar hela servicesystemet. Med hjälp av omfattande innovationer kan man hitta nya lösningar på de mest besvärliga samhällsproblem. Särdragen hos den offentliga sektorns innovationsverksamhet är användarorientering, öppenhet, nätverk och sociala innovationer. Exempel på innovationsverksamhet som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets och Kyrkostyrelsens projekt för kollektiv innovation och utvecklingsmiljön Innobyn som upprätthålls av Kommunförbundet, SOSTE Finlands social och hälsa rf och Institutet för hälsa och välfärd.

Genom försöksverksamhet eftersträvas innovativa lösningar, bättre tjänster, främjande av egna initiativ och företagsamhet samt stärkt regionalt och lokalt beslutsfattande och samarbete genom utnyttjande av arbetsformer som utgår från medborgarna. Exempel på försöksverksamhet som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets program Våga försöka och statsrådets projekt Försöksfinland.

Utveckling består i att förbättra det som finns eller att skapa något helt nytt. Utveckling kan struktureras på två sätt, som traditionellt planmässig utveckling och som försöksinriktad utveckling. Planmässig utveckling är ofta det effektivaste utvecklingssättet för stegvisa reformer (till exempel förbättringar av gamla produkter, processer eller tjänster), eftersom osäkerheten kring en idé kan skingras genom noggrann förhandsplanering. Däremot lönar det sig ofta att utnyttja försöksinriktad utveckling i frågor som kräver att det skapas ny insikt om användningsbehov eller lösningar.

 I den elektroniska handboken Kommuninvånarna i fokus presenteras kort olika metoder och verktyg för att främja invånarnas delaktighet i utvecklingen av offentliga tjänster och i beslutsfattandet. En del av metoderna lämpar sig lika bra för prognostisering, innovationer, försök och utveckling.

Prognostisering

Prognostisering är att planera och bygga upp framtiden.

narrow

Innovationer

Innovationer leder till nya tjänster och verksamhetsformer.

narrow

Programmet Våga försöka

narrow

Utveckling

Kommunutveckling

narrow

Framtidens kommun

Kommunen påverkas av globala trender som förändrar invånarnas behov och beteende. Allt det här innebär utmaningar för kommunens verksamhet och verksamhetsformer.

narrow
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.